Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Stanogradnja


Stambeni krediti - Model stanogradnja Vam nudi sljedeće pogodnosti i mogućnosti:
 • iznos kredita do 150.000,00 EUR u protuvrijednosti u KM
 • rok otplate do 30 godina
 • odobravanje kredita za kupovinu nekretnina stambenih prostora, kuća, apartmana, garaža i poslovnih prostora u fazi izgradnje
 • uplata naknade, depozita i drugih instrumenata osiguranja iz odobrenog kredita

Stambeni kredit sa NKS već od 3,40% (EKS FBiH i DB 3,82%, EKS za RS 3,97%)*

Pregled rata stambenog kredita:

Iznos KM

5 godina

10 godina

15 godina

20 godina

30 godina

30.000

544,41

302,31

223,41

188,18

153,79

50.000

907,35

503,85

372,35

313,63

256,32

100.000

1.814,70

1.007,71

744,71

627,26

512,64

150.000

2.722,05

1.511,56

1.117,06

940,90

768,97

200.000

3.629,40

2.015,41

1.489,42

1.254,53

1.025,29

250.000

4.536,75 2.519,26 1.861,77 1.568,16 1.281,61

* Efektivna kamatna stopa (EKS) za stambeni kredit izračunata je na maksimalan iznos i rok otplate 60 mjeseci, uzimajući u obzir sve troškove koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije, police osiguranja i procjene vrijednosti nekretnine. U RS i troškovi notara).

Kredit se odobrava sa fiksnom i promjenjivom kamatnom stopom.
Kredit se odobrava sa i bez valutne klauzule u EUR.


 Preuzmite Informativni list za Stambeni kredit


Korisnik kredita

 • rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.
 • ukoliko je vlasnik nekretnine, na koju Banka stavlja založno pravo, u bračnoj zajednici, zahtjevu za kredit, osim propisane dokumentacije, mora priložiti i pisanu izjavu bračnog druga da je saglasan sa zasnivanjem založnog prava na predmetnoj nekretnini. Status bračnog / vanbračnog druga utvrđuje se na temelju izvoda iz matične knjige vjenčanih ne starijeg od 30 dana ili pismene izjave.

Instrumenti osiguranja kredita

 • ovjerene isprave o zapljeni računa po pristanku svih sudionika u kreditu
 • bjanko mjenice potpisane od svih sudionika u kreditu
 • hipoteka na nekretninama čija procijenjena tržišna vrijednost mora biti najmanje u visini iznosa kredita (1:1)
 • polica osiguranja od osnovnih opasnosti za nekretninu na kojoj se zasniva hipoteka vinkulirana u korist Banke
 • procjena vrijednosti nekretnine koju obavlja sudski procjenitelj za nekretnine
 • prepis izvornika Ugovora o hipoteci, sačinjen od strane notara i ZK izvadak sa upisanim teretom u korist Banke
 • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral ovisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.)

Način finansiranja

 • u iznosu do 30% od iznosa odobrenog kredita, a maksimalno 20.000,00 EUR u protuvrijednost KM će se isplatiti direktno prodavcu/građevinskom preduzeću/investitoru odmah po odobrenju i ugovaranju kredita,
 • preostali dio sredstava će se isplatiti na račun namjenskog beskamatnog depozita Korisnika kredita i blokirati do konačne isplate nekretnine prema prodavcu/građevinskom preduzeću/investitoru. Isplata ostatka iznosa bit će aktivna po terećenju nekretnine hipotekom u korist Banke. Nakon upisa nekretnine u zemljišnim knjigama i upisa hipoteka u korist Banke ostatak kreditnih sredstava će se isplatiti prodavcu/građevinskom preduzeću/investitoru.

Za više informacija obratite se

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×