Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Za kupovinu poslovnog prostora


Krediti za kupovinu poslovnog prostora Vam nude sljedeće pogodnosti i mogućnosti:

 • NKS već od 5,80% (EKS FBiH i DB 6,66%, EKS za RS 6,70%)*
 • Krediti do 300.000 KM
 • Rok otplate do 20 godina

Pregled rata kredita za kupovinu poslovnog prostora:

Iznos KM

10 godina

15 godina

17 godina

20 godina

25.000

275,05 208,27 193,01 176,24

   50.000   

550,09

416,54

386,02

352,47

   100.000   

1.100,19

833,09

772,04

704,94

   150.000   

1.650,28

1.249,63

1.158,06

1.057,41

   200.000   

2.200,38

1.666,18

1.544,08

1.409,88

* Efektivna kamatna stopa (EKS) za kredit za kupovinu poslovnog prostora izračunata je na maksimalan iznos i rok otplate kredita, uzimajući u obzir sve troškove koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi ovjere potrebne dokumentacije, troškovi police osiguranja i procjene vrijednosti nekretnine za Klijenta Banke, te za RS dodatno troškovi notara).

Kredit se odobrava promjenjivom kamatnom stopom.
Kredit se odobrava sa valutnom klauzulom u EUR.

 

 Preuzmite Informativni list za kredit za kupovinu poslovnih prostora


Korisnici kredita

 • rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.
 • ukoliko je vlasnik nekretnine, na koju Banka stavlja založno pravo, u bračnoj zajednici, zahtjevu za kredit, osim propisane dokumentacije, mora priložiti i pisanu izjavu bračnog druga da je saglasan sa zasnivanjem založnog prava na predmetnoj nekretnini. Status bračnog/vanbračnog druga utvrđuje se na temelju izvoda iz matične knjige vjenčanih ne starijeg od 30 dana ili pismene izjave.

Namjena i iznosi kredita

 • kupovina, kupovina s adaptacijom i izgradnja poslovnih prostora do 150.000,00 EUR u protuvrijednosti u KM
 • adaptacija, dovršenje i dogradnja objekata u visini od 7.500,00 EUR do 30.000,00 EUR u protuvrijednosti u KM

Instrumenti osiguranja kredita

 • ovjerene isprave o zapljeni računa po pristanku svih sudionika u kreditu
 • bjanko mjenice potpisane od svih sudionika u kreditu
 • hipoteka na nekretninama čija procijenjena tržišna vrijednost mora biti najmanje 1,2 puta veća od iznosa kredita
 • polica osiguranja od osnovnih opasnosti za nekretninu na kojoj se zasniva hipoteka vinkulirana u korist Banke
 • procjena vrijednosti nekretnine koju obavlja sudski procjenitelj za nekretnine
 • prepis izvornika Ugovora o hipoteci, sačinjen od strane notara/javnog bilježnika i ZK izvadak sa upisanim teretom u korist Banke
 • mogućnost osiguranja kredita namjenskim depozitom
 • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.)

Za više informacija obratite se

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×