Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Hipotekarni kredit


Hipotekarni krediti donose Vam sljedeće mogućnosti i pogodnosti:
 • NKS već od 4,59% (EKS 4,95%)*
 • iznos kredita do 150.000,00 EUR u protuvrijednosti u KM
 • rok otplate kredita do 20 godina
 • uplata naknade, depozita i drugih instrumenata osiguranja iz odobrenog kredita
 • nenamjensko korištenje sredstava kredita

Hipotekarni krediti donose Vam sljedeće mogućnosti i pogodnosti:


Pregled rata hipotekarnog kredita:

Iznos KM

5 godina

10 godina

15 godina

17 godina

20 godina

30.000 

560,52 312,22 230,88 212,09 191,26

 50.000   

934,20 520,36 384,80 353,48 318,76

 100.000   

1.868,40 1.040,73 769,60 706,96 637,52

 150.000   

2.802,60 1.561,09 1.154,40 1.060,44 956,28

 200.000   

3.736,79 2.081,46 1.539,20 1.413,92 1.275,04

* Efektivna kamatna stopa (EKS) za hipotekarni kredit izračunata je na maksimalan iznos i rok otplate kredita, uzimajući u obzir sve troškove koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije, police osiguranja i procjene vrijednosti nekretnine te troškovi notara).

Kredit se odobrava sa fiksnom i promjenjivom kamatnom stopom do 10 godina. Preko 10 godina otplate, kredit se odobrava sa promjenjivom kamatnom stopom.

Kredit se odobrava u KM valuti i sa valutnom klauzulom u EUR prema važećem kursu Centralne Banke na dan korištenja kredita.

 Preuzmite Informativni list za kredit za hipotekarni kredit


Korisnik kredita

 • rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.
 • ukoliko je vlasnik nekretnine, na koju Banka stavlja založno pravo, u bračnoj zajednici, zahtjevu za kredit, osim propisane dokumentacije, mora priložiti i pisanu izjavu bračnog druga da je saglasan sa zasnivanjem založnog prava na predmetnoj nekretnini. Status bračnog/vanbračnog druga utvrđuje se na temelju izvoda iz matične knjige vjenčanih ne starijeg od 30 dana ili pismene izjave.

Instrumenti osiguranja kredita

 • ovjerene isprave o zapljeni plate po pristanku svih sudionika u kreditu
 • bjanko mjenice potpisane od svih sudionika u kreditu
 • polica osiguranja od osnovnih opasnosti za nekretninu na kojoj se zasniva hipoteka vinkulirana u korist Banke
 • procjena vrijednosti nekretnine koju obavlja sudski procjenitelj za nekretnine
 • prepis izvornika Ugovora o hipoteci, sačinjen od strane notara/javnog bilježnika i ZK izvadak sa upisanim teretom u korist Banke
 • korisnik kredita može oročiti namjenski depozit u visini minimalno 30% traženog iznosa po hipotekarnom kreditu
 • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.)

Za više informacija obratite se

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×