INTESA SANPAOLO GRUPA OBJAVILA POSLOVNE REZULTATE ZA 2011.GODINU

INTESA SANPAOLO GRUPA OBJAVILA POSLOVNE REZULTATE ZA 2011.GODINU

Milano/Sarajevo-16.03.2012.- Intesa Sanpaolo je likvidna i dobro kapitalizirana banka koja je prošle godine povećala kapital za dodatnih 5 milijardi eura, te je uspješno prošla stres testove Evropskog tijela za nadzor banaka. Za naglasiti je da Intesa Sanpaolo ima primjerenu kapitalnu adekvatnost, iznad propisanih zahtjeva (stopa adekvatnosti kapitala Core Tier 1  iznosi 10,1% na kraju 2011.godine), a EBA stopa adekvatnosti kapitala je 9,2% i nakon isplate dividende, što je iznad praga od 9%.), navodi se u saopštenju ove bankarske grupacije.

Intesa Sanpaolo je u 2011. godini prije smanjenja nematerijalne imovine (goodwilla) ostvarila neto dobit od 2.043 miliona eura,  a iskazani  gubitak od 8.190 miliona eura posljedica je otpisa goodwilla  u iznosu od 10.233 miliona eura te predstavlja  čišćenje bilance, a što je preduvjet za povećanje profitabilnosti u budućnosti.

Goodwill je i do sada bio odbitna stavka za izračun kapitala, a  ovaj izvanredan otpis ne utječe ni na sadašnju likvidnost banke budući da je rezultat prijašnjih ulaganja. Ovo smanjenje goodwilla  uglavnom se odnosi na nefinansijsko poslovanje, te ima efekt samo s računovodstvenog aspekta, a  nema utjecaja na novčani tok, likvidnost,  kapitalnu adekvatnost i buduću profitabilnost.

Navedeni jednokratni otpis goodwilla Grupe Intese Sanpaolo neće imati uticaja na tekuće poslovanje Intesa Sanpaolo Banke u Bosni i Hercegovini, koja je profitabilna i likvidna banka i čija je ostvarena neto dobit za 2011. godinu iznosila 10,3 miliona KM.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri