Sudsko rješenje za prodaju nekretnina u vlasništvu Atif i Munib Dokara

Sudsko rješenje za prodaju nekretnina u vlasništvu Atif i Munib Dokara

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 I 092544 09 I
Sarajevo, 09.01.2019. godine

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU, po sudiji Amela Balić, u izvršnom  postupku tražioca izvršenja  Intesa Sanpaolo Banka, ulica Obala Kulina bana 9-A Sarajevo Sarajevo, protiv izvršenika Dokara Munib, ulica Nerkeza Smailagića 15/5 i Dokara Atif, selo Trebečaj Općina Trnovo, radi Izvršenje na nepokretnostima, v.sp. 116.848,14, donio je dana 09.01.2019. godine sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Određuje se ročište za PRVU  javnu prodaju  nekretnine vlasništvo izvršenika Dokara Munibaza dan SRIJEDA 27.03.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati i to:

  • upisane u podulošku broj 10822 KPU Novi Grad, u naravi trosoban stan u ulici Nerkeza Smailagića 15/V u vlasništvu izvršenika Muniba Dokare sa dijelom 1/1, ukupno procijenjena vrijednost nekretnine 115.934,00 KM
  • upisane u ZK uložak broj 9327 (preuzeto iz ZK ul. 8478) KO. SP_Dolac u naravi poslovni prostor u ulici Gradačačka broj 29, u vlasništvu izvršenika Muniba Dokara sa dijelom 1/1, ukupno procijenjena vrijednost nekretnine 93.822,96,00 KM
  • upisane u ZK uložak broj 666 K.O Trebečaj u vlasništvu izvršenika Muniba Dokara sa dijelom 1/1 i nekretnine – parcele zemljišta  upisane u ZK uložak broj 88 ukupno procijenjena vrijednost nekretnine 303.328,00,00 KM

Javno nadmetanje održat će se u prostorijama  Općinskog suda u Sarajevu, soba broj 411/IV – izvršni odjel ovog Suda.

2. Konstatuje  se da je ukupna vrijednost predmetnih  nekretnina procijenjena na iznos od 513.084,96 KM (slovima: petstotinatrinaesthiljadaosamdesetčetiri KM i 96/100 KM) utvrđena od strane stalnog sudskog  vještaka iz oblasti građevinske struke Krešimira Filipovića.

3. na predmetnoj nekretnini u C listi (teretnom) nema tereta.

4. na prvom ročištu za javno nadmetanje nekretnina se ne može prodati ispod 1/2 (jedne polovine) utvrđene vrijednosti koja je navedena u tački 1 ovog zaključka. 

5. potencijalni kupci su dužni položiti osiguranje u iznosu od 10.000,00 KM i o tome pružiti dokaz sudu prije otvaranja ročišta. Uplata osiguranja se vrši na depozitni račun suda broj 1027080000022367 kod Union bank d.d. Sarajevo. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena osim za 3 (tri) najbolja ponuđača, vratit će se osiguranje odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja.

6. najbolji ponuđač – kupac je dužan da kupoprodajnu cijenu po kojoj je nekretnina prodata položi sudu u roku od 30 dana, računajući od dana prodaje . Ako kupac u tom roku ne položi cijenu prodaja će se proglasiti nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu  ponuđači  koji treba po prijemu tog zaključka sudu deponovati prodajnu cijenu  u roku od 30 dana.

Ukoliko drugi ponuđač ne položi cijenu u ostavljenom roku sud će nekretninu ponuditi trećem ponuđaču pod istim uslovima.

Ako kupci u ostavljenim rokovima ne polože prodajnu cijenu, sud će oglasiti da je prodaja neuspjela i odredit će novu prodaju. Ova pravila se primjenjuju i u slučaju odustanka trećeg ponuđača. 

7. Poreze i takse u vezi sa prodajom nekretnine snosi kupac ukoliko se stranke drugačije nisu dogovorile.

8. ovaj zaključak objavit će se na oglasnoj ploči suda.

Stranka može o svim trošku objavit Zaključak o prodaji u sredstvima javnog informisana, odnosno da o zaključku obavijesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti. 

Stranke se mogu sporazumjeti da se prodaja navedene nekretnine izvrši i neposrednom pogodbom do otvaranja ročišta za javno nadmetanje.

Sudija
Amela Balić

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog zaključka nije dopušten pravni lijek.