Oglas  o javnoj prodaji nepokretne imovine

Oglas o javnoj prodaji nepokretne imovine

  • I Predmet javnog oglasa

Predmet prodaje je imovina – nekretnine, vlasništvo Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH i to:

RB OPIS NEKRETNINA Početna  cijena za prodaju u KM
1 Zemljište – površine 14.560m2  (suvlasništvo na 1/28) upisano u ZK ul.br. 669 k.č. 1074/3 KO Soko – Gračanica 46,20
2 Motel sa pratećim objektima i zemljištem upisano u ZK ul. br. 7 KO SP_Pribilovići na kč br. 49/31 i ZK ul. br. 9 KO SP Pribilovići na kč br. 49/27 vlasništvo sa dijelom 1/1 – Novi Travnik 22.981,00
3 Kuća i dvorište upisano u ZK ul.br. 29 KO Vrpolje na kč br. 3445 zvana „Podvornica“ ukupne površine 2.004 m2 (kuća površine 111 m2, dvorište površine 500 m2 i oranica klase 5 površine 1.393 m2) vlasništvo sa dijelom 1/1 – Posušje 20.888,70
4 Kuća i dvorište upisano u ZK ul. br. 31 KO Vrpolje na kč br. 1817 oranica 5.klase površine 350 m2 i 3721 oranica 5. i 7. klase površine 2.257 m2) vlasništvo sa dijelom 1/1 – Posušje 4.630,50
5 Kuća i dvorište upisano u Posjedovni list br. 1344 KO Drvar grad na k.p.broj 45-86/1 kuća i zgrada 45 m2, dvorište 434 m2 i k.p.broj 45-86/2 kuća i zgrada  45 m2 i dvorište 434 m2 vlasništvo sa dijelom 1/1 – Drvar 1.514,10
6 Poslovni prostor  upisan u ZK ul. br. E1 KO Pokrajčići  na k.č.broj 744 u naravi poslovni prostor broj 7 površine 89,95 m2, vlasništvo sa dijelom 1/1 – Nova Bila 24.421,60
7 Poslovni prostor upisan u ZK ul. br. 2993 KO SP Podastinje na k.č.broj 850/13 E K-l u naravi poslovni prostor površine 112 m2 i  k.č.broj 850/13 E POT u naravi poslovni prostor površine 107 m2, vlasništvo sa dijelom 1/1 – Kiseljak 38.621,80
8 Poslovni prostor upisan u ZK ul. br. 1741 KO Gradačac II na k.č.broj 1169/1 u A listu  kuća i zgrada površine 207 m2, ekonomsko dvorište površine 7 m2, u A 2 izvršeno je etažiranje privredne zgrade između ostalog  i prizemlje lokal 4 površine 43,53 m2, u B vlasničkom listu  upisano je vlasništvo Banke  sa dijelom 1/1, na lokalu broj 4, i 1/5 privredne zgrade koja se nalazi na k.č.broj 10/104 vlasništvo banke sa dijelom 1/1 – Gradačac 17.836,00
9 Poslovni prostor upisan u KPU br. 2205 KO Kakanj  sa upisom nekretnine koje se nalaze u Kaknju , u poslovnom centru II Gornja Kolonija kojeg čine: garaže koje se nalaze na katu i to u nizu brojevi 4.5,i 6 od po 15 m2, ukupno garažni prostor od 45 m2, a nalaze se na parceli k.č. broj 348/5 KO Popi novi premjer k.č. broj 1049/6 KO Kakanj, a. prizemlje poslovni prostor 1,2,3,b. kat poslovni prostor broj 5 i 6 vlasništvo sa dijelom 1/1. Prodaja se odnosi na poslovne prostore pod rednim brojevima 1,2,3,4,5, i 6 te ne uključuje prodaju garaža – Kakanj 27.542,90
10 Kuća sa dvorištem u Kiseljaku upisano u ZK ul. br. 599 KO SP_Podastinje na k.č. br. 877/74 sve površine od 485 m2 vlasništvo sa dijelom 1/1 – Kiseljak 45.202,50
11 Stambeno poslovni objekat upisano u list nepokretnosti ul. br. 758/7 KO Čelinac Donji br. parcele 1061 sveukupno površine 398 m2 vlasništvo sa dijelom 1/1 – Čelinac 49.689,50
12 Zemljište u Posušju upisano u ZK ul. br. 14 na kč. 58, 59, 60, 100,101,102,103 sveukupne površine 8.468 m2 vlasništvo sa dijelom 1/1 – Posušje 4.083,80

U navedene cijene nije uključen porez na promet nekretnina odnosno kupci će snositi isti kao i ostale troškove nastale prilikom prijenosa prava vlasništva sa Banke na kupce.

  • II Pravo učešća

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica.

  • III Sadržaj ponude

Pismena ponuda treba da sadrži predmet kupovine sa naznakom broja iz oglasa, ponuđenu cijenu, puno ime i prezime ili naziv ponuđača sa adresom i kontakt telefonom. Uz ponudu potrebno je dostaviti kopiju registracije za pravna lica odnosno lične karte za fizička lica te uplatnicu iznosa kapare od 20% od ponuđene cijene na ime ozbiljnosti ponude na transakcijski račun Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH br. 1540010000001910. Rok za dostavu ponuda je 5 dana od dana objave ovog oglasa. Ponude slati u zatvorenoj koverti na adresu Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH, Obala Kulina bana br. 9A, Sarajevo sa naznakom “oglas o javnoj prodaji nekretnina – NE OTVARAJ”.

Posebna pogodnost: Ukoliko neko ponudi da otkupi sve nekretnine iz ovog oglasa Banka će odobriti stimulaciju te umanjiti sve početne cijene za 20%.

  • IV Način plaćanja

Nakon što se dobije obavijest o prihvaćanju ponude ponuđač je obavezan u roku od 10 dana potpisati kupoprodajni ugovor a u roku od 10 dana od potpisivanja kupoprodajnog ugovora platiti ostatak kupoprodajne cijene. Ukoliko to ne učini smatrati će se da je isti odustao od kupovine.

  • V Banka zadržava pravo da odbije bilo koju ponudu ili sve ponude bez daljih obrazloženja.
  • VI Sve nekretnine se prodaju u viđenom stanju i mogu se pogledati u dogovoru sa radnicima Banke osim imovine gdje Banka nije u posjedu.
  • VII Sve troškove prijenosa vlasništva snosi kupac.
  • VII Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon br. 033 497 664