OGLAS O JAVNOJ PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE

OGLAS O JAVNOJ PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH na osnovu Odluke Uprave Banke br. MB_16_21/2.3. od 01.07.2021. godine,
objavljuje OGLAS O JAVNOJ PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE

I. Predmet javnog oglasa

Predmet prodaje je imovina – nekretnine, vlasništvo Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH i to:

  1. Stambeno poslovna zgrada površine 180 m2 i dvorište 344 m2 na Sedreniku uknjiženo u ZK ul. Br. 164 KO Sarajevo XII na kč. br. 951/4 vlasništvo Intesa Sanpaolo Banke dd BiH 1/1. – 120.000,00 KM

U navedene cijene nije uključen porez na promet nekretnina odnosno kupci će snositi isti kao i ostale troškove nastale prilikom prijenosa prava vlasništva sa Banke na kupce.

II. Pravo učešćaPravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica.

III. Sadržaj ponudePismena ponuda treba da sadrži predmet kupovine sa naznakom iz oglasa, ponuđenu cijenu, puno ime i prezime ili naziv ponuđača sa adresom i kontakt telefonom. Uz ponudu potrebno je dostaviti kopiju registracije za pravna lica odnosno lične karte za fizička lica te uplatnicu iznosa kapare od 20% od ponuđene cijene na ime ozbiljnosti ponude na transakcijski račun Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH br. 1540010000001910. Rok za dostavu ponuda je 5 dana od dana objave ovog oglasa. Ponude slati u zatvorenoj koverti na adresu Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH, Obala Kulina bana br. 9A, Sarajevo sa naznakom “Oglas o javnoj prodaji nekretnina – NE OTVARAJ”.

IV. Način plaćanjaNakon što se dobije obavijest o prihvaćanju ponude ponuđač je obavezan u roku od 10 dana potpisati kupoprodajni ugovor a u roku od 10 dana od potpisivanja kupoprodajnog ugovora platiti ostatak kupoprodajne cijene. Ukoliko to ne učini smatrati će se da je isti odustao od kupovine.

V. Banka zadržava pravo da odbije bilo koju ponudu ili sve ponude bez daljih obrazloženja.

VI. Sve nekretnine se prodaju u viđenom stanju i mogu se pogledati u dogovoru sa radnicima Banke osim imovine gdje Banka nije u posjedu.

VII. Sve troškove prijenosa vlasništva snosi kupac.VIII. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon br. 033 497 664 i 497 559