Referent – Direkcija za PR i marketing komunikacije (Sarajevo)

Referent – Direkcija za PR i marketing komunikacije (Sarajevo)

Ukoliko ste proaktivni, motivisani, dobro organizovani, fleksibilni, volite raditi u timu i ispunjavate kriterije potrebne za rad na pojedinim radnim mjestima u okviru Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji Intesa Sanpaolo Banke Bosna i Hercegovina, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.

Ako želite postati dio našeg tima prijavite se za poziciju:

Tip radnog mjesta: Referent

Podnaziv radnog mjesta: Za odnose za javnošću / PR

Organizacioni dio: Direkcija za PR i marketing komunikacije

Mjesto rada: Sarajevo

1. Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta

Učestvuje u izvršenju i praćenju poslova i aktivnosti iz djelokruga nadležnosti Direkcije u svrhu pravovremenog obavljanja poslova u skladu sa svim važećim pozitivnim propisima, općim aktima Banke i procedurama i uputama.

2. Konkretni radni zadaci:

-Učestvuje u pripremi i izradi marketing plana Banke u saradnji sa poslovnim direkcijama, te administrira proračunske troškove vezane za marketing

– Učestvuje na izradi promotivnih i propagandnih materijala Banke i organizaciji njihovog objavljivanja

– Surađuje sa marketinškom agencijom(agencijama) banke na realizaciji marketinških kampanja i ostalih relevantnih projekata

– Učestvuje u aktivnostima odnosa s javnošću

– Redovno prati sredstva javnog informiranja

– Prema uputama Uprave učestvuje u praćenju oglašavanja konkurencije i relevantnim istraživanjima tržišta

– Kontaktira sa predstavnicima drugih sektora i direkcija u Banci i sa poslovnom mrežom, s ciljem što boljeg praćenja i realizacije aktivnosti u oblasti marketinga i korporativnog komuniciranja

– koordinacija sveukupnih aktivnosti komunikacije s matičnom Bankom

– Komunicira sa društvenim zajednicama i organizacijama

– Učestvuje u aktivnostima korporativnog komuniciranja kao i marketinških aktivnosti koje se obavljaju u saradnji sa Grupacijom

– Učestvuje u implementaciju korporativnih standarda Grupacije kao i u jačanju korporativnog imidža u očima javnosti i unutar kompanije

– Surađuje s ostalim odgovornim organizacionim dijelovima i učestvuje u izradi Godišnjeg izvještaja Banke

– Učestvuje u aktivnostima organiziranja javnih događaja, promocija, otvorenja novih poslovnih jedinica, potpisivanja ugovora sa poslovnim partnerima, sponzorskih ugovora

– Učestvuje u blagovremenoj realizaciju i managementu marketinških aspekata sponzorskog ugovora-kao i koordinaciju sa nadležnim direkcijama sa aspekta nabavke i plaćanja

-Surađuje sa relevantnim direkcijama na prikupljanju podataka na ažuriranju web i Facebook stranica Banke i saradnja sa agencijom koja ažurira

– Stara se o izradi i objavi oglasa za organe Banke i sektora/direkcija Banke

– ostali radni zadaci po nalogu rukovoditelja

Radno mjesto zahtjeva rad na terenu: DA-povremeno

3. Potrebne kvalifikacije

Potrebni stepen stručne  spreme:  Ekonomski fakultet ili drugi fakultet društvenih nauka

Potrebna znanja: Odlično poznavanje rada u MS Office paketu

Potrebno znanje engleskog jezika:  DA – menadžersko specijalističko poznavanje engleskog jezika u pisanoj i verbalnoj komunikaciji

Potrebno radno iskustvo: 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Rok za prijavu je 10 dana od dana objave, a prijaviti se možete na e-mail ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba