Modul Ulaganja

Modul Ulaganja

SANPAOLO PROJEKAT ZA BOLJE RAZUMIJEVANJE

Projekat edukacije i informacije o finansijama „Modul Ulaganja“

02/08/2018

ULAGANJA

U finansijskim instrumentima i video zapisima Šta je finansijsko tržište? prikazan je proces ulaganja štednje u različite finansijske proizvode koji garantuju povrat ulaganja.

Međutim, kada govorimo o kompanijama, ulaganje ima širi smisao. On predstavlja, s jedne strane, ulaganje sredstava preduzeća u proizvodnju, as druge, mogućnost da se država finansira kreditima ili izdavanjem dužničkih hartija od vrijednosti. U oba slučaja, investicija ima za cilj povećanje bogatstva. U slučaju preduzeća, „bogatstvo“ može imati direktan uticaj na društveni napredak i razvoj zemlje.

Ulaganje i kompanije

Ulaganje za kompaniju uključuje aktivnosti u kojima kapital postaje produktivan.

  • Ulaganje trajnog dijela nekretnine: kupovina nekretnina, mašina, pogona…
  • Ulaganje u sirovine u slučaju proizvodnih preduzeća, softver koji omogućava digitalnu organizaciju i upravljanje, istraživanje i razvoj, kupovinu patenata i licenci…
  • Ulaganje u aktivnosti koje povećavaju vidljivost društva na određenoj teritoriji, kao i konkurentnost na tržištu (brendovi, oglašavanje, inicijative društvene odgovornosti…).
  • Ulaganje u „ljudski kapital“, odnosno obrazovanje i obuku zaposlenih. Veliki broj kompanija koje ulažu u ljudski kapital pokazatelj je razvoja i napretka određene zemlje.

Ljudski kapital

Ljudski kapital podrazumijeva sve ljude koji rade za kompaniju na različitim pozicijama. Danas se to uveliko smatra jednim od glavnih pokazatelja uspješnosti preduzeća, sve dok kompanija konstantno ulaže u organizaciju rada i kontinuirano obrazovanje radnika, uz podsticaje za stručno usavršavanje.

Izvori finansiranja ulaganja

Preduzećima je potreban novac za ulaganje u sredstva potrebna za obavljanje aktivnosti. To se postiže na različite načine.

Korištenjem vlastitog kapitala, odnosno finansijskih sredstava koje obezbjeđuje preduzetnik i partneri prilikom osnivanja privrednog subjekta.

Korištenjem ušteđenog kapitala, odnosno ostvarene dobiti koju preduzeće ne dijeli u potpunosti sa svojim akcionarima.

Emitovanjem akcija i obveznica pomenutih u dokumentu Finansijski instrumenti u videu Šta je finansijsko tržište?

Korištenjem bankarskih kredita. U slučaju preduzeća, „poslovni“ bankarski krediti mogu biti veoma različiti, sa različitim programima zaštite i razvoja preduzeća, velikih i malih. Pored kratkoročnih kredita (predujam tekućeg računa…), kao i srednjoročnih i dugoročnih kredita, banke nude informacije koje omogućavaju kompanijama da otkriju nove mogućnosti za razvoj, na primjer u inostranstvu, ili da angažuju lanac nabavke od mali do veliki distributer. Uspjeh preduzeća garantuje banka, koja je i firma, uspeh kredita, a samim tim i vlastiti rast!

Poput privatnih lica, kompanije također imaju priliku da saznaju više o najboljim izvorima finansiranja od kojih onda mogu da biraju, a sve zahvaljujući digitalnim alatima.

Razvojne kompanije (startup): novi poslovni model

Riječ je o novoj generaciji kompanija u ranoj fazi poslovanja, malih po veličini, koje često vode mladi ljudi, koje karakteriše visok nivo inovativnosti i visokotehnološki sadržaj.

I u ovom slučaju banke cijene nove i inovativne kompanije i podržavaju ih određenim finansijskim uslugama, nudeći mladim ljudima koji započinju posao savjete „kako prodati” i povezujući ih sa potencijalnim investitorima.

Pojedinci koji osnivaju razvojne kompanije moraju potencijalnim investitorima dokazati kvalitet svoje ideje i konkretnog projekta, finansijsku izvodljivost i prognozu povrata ulaganja. Upravo zato što je kompanija tek u povoju, investitori prihvataju izazove koji prate budući poslovni i finansijski uspeh projekta.

Zajedničko ulaganje. Crowdfunding je društveni oblik podsticanja preduzetništva, posebno razvojnih kompanija, koji koristi određene online platforme koje povezuju pojedince koji žele da finansiraju svoje poslovanje (npr. u slučaju razvojnih kompanija) i pojedince sa viškom novca koji traže mogućnosti ulaganja.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri