Analitičar (M/Ž)-Direkcija za poslove sa malim preduzećima-Sarajevo

Analitičar (M/Ž)-Direkcija za poslove sa malim preduzećima-Sarajevo

Ukoliko ste proaktivni, motivisani, dobro organizovani, fleksibilni, volite raditi u timu i ispunjavate kriterije potrebne za rad na pojedinim radnim mjestima u okviru Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji Intesa Sanpaolo Banke Bosna i Hercegovina, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.

Ako želite postati dio našeg tima prijavite se za poziciju:

Tip radnog mjesta: Analitičar

Organizacioni dio: Direkcija za poslove sa malim preduzećima

Mjesto rada: Sarajevo

OPIS POSLA I ODGOVORNOSTI

1. Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta:

 • Poslovi koji uključuju prikupljanje informacija o potrebama klijenata Banke i ponudi konkurentskih banaka vezano za proizvode i usluge banke, i sudjelovanje u kreiranju novih proizvoda i uputstava za njihovu primjenu.
 • Sudjelovanje u raspodjeli budžeta.
 • Analiza ostvarenja zadatog budžeta RM-ovima
 • Koordinacija i učestvovanje u projektima iniciranim od strane Grupe i/ili lokalnog PMO.

2. Konkretni radni zadaci:

Prikupljanje informacija

 • Prikupljanje informacija o aktualnom i potencijalnom tržištu
 • Prikupljanje informacija o potrebama klijenata (izravni razgovori klijenta sa Bankom,anketa,upiti,baze podataka itd.)
 • Prikupljanje informacija o ponudi banaka iz okruženja i šire (internet,stručni časopisi,baze podataka,seminari itd.)
 • Prikupljanje informacija o zakonskoj regulativi ,prije uvođenja određene vrste proizvoda koji zahtijevaju postojanje iste
 • Prikupljanje upita klijenata,po potrebi,njihovo preusmjeravanje na rješavanje pripadajućim org.dijelovima
 • Analiza učestalosti sličnih upita i izvještavanje o uočenom
 • Analiza poslovanja segmenta Small Business-a po zaposleniku, klijentu, proizvodu
 • Analiza profitabilnosti
 • Otvaranje transakcijskih računa za pravna lica u segmentu malih preduzeća

Sudjelovanje u izradi novih proizvoda

 • Temeljem prikupljenih informacija,sudjelovanje u razvijanju ideje o novom proizvodu/usluzi
 • Sudjelovanje u izradi uputstava za primjenu novih proizvoda/usluga
 • Testiranje novog proizvoda i distribucija
 • Sudjelovanje u pripremi pojedinih edukacija
 • Sudjelovanje u izradi ugovorne dokumentacije i internih akata Sektora/Banke iz domena poslovanja Direkcije

Sudjelovanje u raspodjeli budžeta po podružnicama/direkcijama  i praćenje ostvarenja istog

 • Suradnja sa drugim org.dijelovima
 • Kreiranje potrebnih izvještaja
 • Koristeći bazu podataka,vršenje raspodjele budžeta podružnice na RM-ove
 • Mjesečno praćenje realiziranja zadanog budžeta,na temelju izvještaja 
 • Kvartalno,a po potrebi i mjesečno, izvještavanje o rezultatu u poslovanju sa klijentima po svim osnovama (depoziti,platni promet,kreditno-garancijsko poslovanje….)
 • Kvartalno izvještavanje ostvarenja budžeta po RM-ovima

Marketinška pokrivenost deskova RM/ARM za poslovanje sa small business

 • Praćenje marketinške pokrivenosti deskova RM/ARM za poslovanje sa small business
 • Distribuiranje marketinškog materijala
 • Ostali zadaci po nalogu nadležno

3. Potrebne kvalifikacije:

 • VSS / VŠS, društvenog smjera
 • poznavanje rada na računaru (MS Office)
 • poznavanje engleskog jezika (specijalističko znanje)
 • 1 godina radnog iskustva na istim ili  sličnim poslovima
 • Vozačka dozvola B kategorije

Poželjno je da kandidat raspolaže i sljedećim vještinama: 

 • Spremnost na povremeni rad na terenu
 • ambicioznost i izraženu proaktivnost te usmjerenost na rezultate
 • samostalnost i visoku odgovornost u radu
 • spremnost na rad u dinamičnom okruženju
 • razvijene komunikacijske vještine te sklonost radu u timu
 • pouzdanost

Zainteresovani kandiati svoj CV trebaju dostaviti na e-mail adresu ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba najkasnije do 02.05.2023. godine.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri