alt=”STAMBENI KREDITI” title=”STAMBENI KREDITI”/>

STAMBENI KREDITI

 

 

Decoration image

Stambeni krediti donose vam sljedeće mogućnosti i pogodnosti:

  • Fiksna kamatna stopa 3,39% (EKS 3,69%)*
  • Kredit do 300.000 KM
  • Rok otplate do 30 godina
  • Mogućnost refinansiranja kredita u drugim bankama
  • Bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva

 

Informativni pregled anuiteta:

FIKSNAKAMATAPRVIH 10GODINAOTPLATE**
IZNOS KM5 GODINA10 GODINA15 GODINA20 GODINA30 GODINA
80.0001.451787603514429
100.0001.814984754643536
150.0002.7211.4761.131964804
200.0003.6291.9671.5091.2861072

*Efektivna kamatna stopa (EKS) za stambeni kredit izračunata je po fiksnoj kamatnoj stopi na iznos 200.000 KM i rok otplate kredita 120 mjeseci, za klijente Banke. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije, troškovi police osiguranja, ZK izvatka i troškovi notara). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenta osiguranja, koje ne definiše Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM, trošak ovjere neophodne dokumentacije 10 KM, trošak notarskih usluga 450 KM, trošak zasnivanja hipoteke 550 KM, trošak procjene vrijednosti nekretnine 200 KM, polisa osiguranja nekretnine od osnovnih opasnosti 450 KM za cijeli period otplate kredita, trošak ostale dokumentacije 50 KM. Ukupan iznos troškova koji pada na teret korisnika kredita, a koji ulaze u izračun EKS, po fiksnoj kamatnoj stopi za iznos 200.000 KM i rok otplate 120 mjeseci iznosi 38.328,75 KM.

Kredit se odobrava sa fiksnom kamatnom stopom u KM valuti do 10 godina ili sa kombinovanom kamatnom stopom u KM valuti do 30 godina.

Kredit se odobrava sa promjenjivom kamatnom stopom i valutnom klauzulom u EUR prema važećem srednjem kursu Centralne Banke, preko 10 godina.

**Za kredite sa rokovima otplate preko 10 godina, nakon isteka perioda fiksne kamatne stope, kamatna stopa je fluktuirajuća do kraja otplate kredita. Fluktuirajuća kamatna stopa (tržišno indeksirana) se sastoji od fiksnog dijela koji predstavlja maržu Banke i
fluktuirajućeg dijela koji se utvrđuje na bazi vrijednosti dvanaestomjesečnog EURIBOR-a kao referentne kamatne stope koja se objavljuje od strane European Money Markets Institute/EMMI (www.emmi-benchmarks.eu)