alt=”Krediti iz kreditnih linija” title=”Krediti iz kreditnih linija”/>

Krediti iz kreditnih linija

Dugoročni i krediti pokriveni garancijom

Dugoročni krediti u suradnji sa Evropskom Investicionom Bankom

Izvor:

  • Evropska Investiciona Banka (EIB)

Korisnici kredita:

  • Kreditna linija je namijenjena za finansiranje projekata pravnih lica koja su registrovana i posluju na području Bosne i Hercegovine.
  • Mala i srednja preduzeća sa manje od 250 zaposlenih.
  • Preduzeća srednje veličine sa najmanje 250 zaposlenih, a manje od 3.000 zaposlenih na konsolidovanoj osnovi.
  • Krajnji korisnici bilo koje veličine: preduzeća iz privatnog sektora koja zapošljavaju više od 3.000 zaposlenih (preduzeća koja nisu ni mala ni srednja preduzeća, niti preduzeća srednje veličine) ili institucije i preduzeća iz javnog sektora.

Namjena:

  • Kupovinu, renoviranje ili proširenje materijalnih dobara.
  • Investiranje u nematerijalna dobra, odnosno: Troškove investiranja u nematerijalnu imovinu (razvoj, planiranje i finansiranje troškova tokom faze izgradnje, troškovi istraživanja i razvoja, razvoj distribucijske mreže na domaćem ili drugom tržištu unutar EU).
  • Srednjoročne i dugoročne potrebe za finansiranje obrtnog kapitala.

Iznos kredita:

  • Za mala i srednja preduzeća i srednje kapitalizirana preduzeća do 100% ukupnog iznosa troškova projekta (do 12,5 miliona EUR).
  • Krajnji korisnici bilo koje veličine i ostali subjekti do 50% ukupnog troška projekta (do 12,5 miliona EUR).

Rok vraćanja:

  • Od 2 do 15 godina, ovisno o vrsti krajnjeg korisnika i projektu koji provodi.

Pogodnosti:

  • Zahvaljujući učešću EIB-a Banka nudi kamatne stope povoljnije od komercijalnih.

Za više informacija obratite se na:

Krediti pokriveni garancijom Evropskog Investicionog Fonda


Garancija EIF-a usmjerena na zapošljavanje mladih osoba u malim i srednjim kompanijama do 250 zaposlenih
„EU za zapošljavanje i poduzetništvo mladih u zemljama Zapadnog Balkana“ koji predstavlja jednu od ključnih potpora unutar platforme za podršku razvoju poduzetništva i inovativnosti zemalja Zapadnog Balkana“.Garantni fond Evropskog Investicionog Fonda

Izvor

  • Evropski Investicioni Fond

Korisnici garancije

  • Garancija je namijenjena za finansiranje projekata pravnih lica koja su registrovana i posluju na području Bosne i Hercegovine.
  • Mala i srednja preduzeća sa manje od 250 zaposlenih.

Namjena

  • Investicije i radni kapital

Iznos garancije

  • 80% od ukupnog iznosa transakcije (kredita)

Pogodnosti

  • Niža kamatna stopa od 30 baznih poena odnosno 0,30% na godišnjem nivou
  • Zahtjev za kolateralom u obliku hipoteke nad imovinom ili novčani depozit nije potreban

Za više informacija obratite se na:

Kreditna linija za digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća „Go Digital in BiH“

U saradnji s Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropskom unijom (EU)

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH priključila se EBRD programu za jačanje poslovanja malih i srednjih preduzeća u BiH, pod nazivom „Go Digital in BiH“. S tim u vezi mala i srednja preduzeća koja djeluju na teritoriji BiH mogu podnijeti zahtjev Intesa Sanpaolo Banci za kreditna sredstva za ulaganje u novu opremu i poboljšanja koja im mogu pomoći da povećaju svoju produktivnost, smanje operativne troškove i poboljšaju svoju usklađenost sa EU standardima.

Šta je „Go Digital in BiH“?

Program ”Go Digital in BiH“ dizajniran je da omogući malim i srednjim preduzećima u BiH da svoje poslovanje usklade sa EU standardima u oblasti zaštite okoliša, sigurnosti i zdravlja na radu, te kvaliteti i sigurnosti proizvoda, povećavajući nivo automatizacije i digitalizacije u operativnim procesima. Viši nivoi digitalizacije jačaju konkurentnost malih i srednjih preduzeća, jer digitalni procesi poboljšavaju kvalitet proizvoda, sigurnost radnika, brzinu i preciznost poslovanja, dok istovremeno smanjuju stopu neuspjeha.

Ko može aplicirati?

 • Mala i srednja preduzeća sa manje od 250 zaposlenih
 • Mala i srednja preduzeća koja ostvaruju godišnji promet ne veći od 50 miliona eura
 • Mala i srednja preduzeća čija aktiva ne prelazi 43 miliona eura

Skrećemo pažnju da gore navedene granične vrijednosti uključuju i partnerska i povezana preduzeća

Šta se može ostvariti?

Jedna kompanija maksimalno može korisititi sredstva iz kreditne linije do 1 milion eura. Navedena kreditna sredstva ne moraju biti korištena za jedno rješenje. Dakle, može se kombinovati više rješenja koja u konačnici ne prelaze navedeni iznos kredita.
Povrat kredita može biti minimalno 18 mjeseci od dana potpisivanja ugovora. Maksimalan iznos vremenskog razdoblja povrata kredita utvrđuje se između Banke i ugovorne strane.
Nakon verifikacije prijave od strane Neovisnog konsultanta, korisnik kredita može ostvariti do 15% poticaja koje finansira EU.

Kako aplicirati za kredit?

 • Predajte svoj investicioni plan u vama najbližu poslovnicu Banke, te dostavite zahtjev za kredit.
 • Banka će procijeniti kreditnu sposobnost vaše kompanije, tražiti od vas da popunite aplikacioni upitniki proslijediti vaš plan ulaganja projektnim konsultantima Programa.
 • Konsultantski tim, koji se sastoji od međunarodnih i lokalnih stručnjaka, pregledat će plan i, ako je prikladan, pomoći optimizaciji plana.
 • Banka daje kredit na osnovu konačnog plana ulaganja.
 • Nakon potpune implementacije projekta, investicioni projekat će biti verifikovan od strane verifikacijskog konsultanta Programa.
 • Nakon uspješne verifikacije, EU bespovratna sredstva bit će uplaćena na račun vaše kompanije.

Za više informacija o kreditnoj liniji „Go Digital in BiH“ budite slobodni da se obratite u vama najbližu poslovnicu Intesa Sanpaolo Banke.

U partnerstvu sa: