alt=”Krediti iz kreditnih linija” title=”Krediti iz kreditnih linija”/>

Krediti iz kreditnih linija

Dugoročni i krediti pokriveni garancijom

Dugoročni krediti u suradnji sa Evropskom Investicionom Bankom

Izvor:

  • Evropska Investiciona Banka (EIB)

Korisnici kredita:

  • Kreditna linija je namijenjena za finansiranje projekata pravnih lica koja su registrovana i posluju na području Bosne i Hercegovine.
  • Mala i srednja preduzeća sa manje od 250 zaposlenih.
  • Preduzeća srednje veličine sa najmanje 250 zaposlenih, a manje od 3.000 zaposlenih na konsolidovanoj osnovi.
  • Krajnji korisnici bilo koje veličine: preduzeća iz privatnog sektora koja zapošljavaju više od 3.000 zaposlenih (preduzeća koja nisu ni mala ni srednja preduzeća, niti preduzeća srednje veličine) ili institucije i preduzeća iz javnog sektora.

Namjena:

  • Kupovinu, renoviranje ili proširenje materijalnih dobara.
  • Investiranje u nematerijalna dobra, odnosno: Troškove investiranja u nematerijalnu imovinu (razvoj, planiranje i finansiranje troškova tokom faze izgradnje, troškovi istraživanja i razvoja, razvoj distribucijske mreže na domaćem ili drugom tržištu unutar EU).
  • Srednjoročne i dugoročne potrebe za finansiranje obrtnog kapitala.

Iznos kredita:

  • Za mala i srednja preduzeća i srednje kapitalizirana preduzeća do 100% ukupnog iznosa troškova projekta (do 12,5 miliona EUR).
  • Krajnji korisnici bilo koje veličine i ostali subjekti do 50% ukupnog troška projekta (do 12,5 miliona EUR).

Rok vraćanja:

  • Od 2 do 15 godina, ovisno o vrsti krajnjeg korisnika i projektu koji provodi.

Pogodnosti:

  • Zahvaljujući učešću EIB-a Banka nudi kamatne stope povoljnije od komercijalnih.

Za više informacija obratite se na:

Krediti pokriveni garancijom Evropskog Investicionog Fonda


Garancija EIF-a usmjerena na zapošljavanje mladih osoba u malim i srednjim kompanijama do 250 zaposlenih
„EU za zapošljavanje i poduzetništvo mladih u zemljama Zapadnog Balkana“ koji predstavlja jednu od ključnih potpora unutar platforme za podršku razvoju poduzetništva i inovativnosti zemalja Zapadnog Balkana“.Garantni fond Evropskog Investicionog Fonda

Izvor

  • Evropski Investicioni Fond

Korisnici garancije

  • Garancija je namijenjena za finansiranje projekata pravnih lica koja su registrovana i posluju na području Bosne i Hercegovine.
  • Mala i srednja preduzeća sa manje od 250 zaposlenih.

Namjena

  • Investicije i radni kapital

Iznos garancije

  • 80% od ukupnog iznosa transakcije (kredita)

Pogodnosti

  • Niža kamatna stopa od 30 baznih poena odnosno 0,30% na godišnjem nivou
  • Zahtjev za kolateralom u obliku hipoteke nad imovinom ili novčani depozit nije potreban

Za više informacija obratite se na: