alt=”Hipotekarni kredit” title=”Hipotekarni kredit”/>

Hipotekarni kredit

iznos kredita do 300.000,00 KM.

Zašto ćete ga voljeti

iznos kredita do 300.000,00 KM

Rok otplate kredita do 20 godina.

Nenamjenski kredit

Nenamjensko korištenje sredstava kredita.

Hipotekarni kredit

Decoration image

Hipotekarni krediti donose vam sljedeće mogućnosti i pogodnosti:

NKS od 3,69% (EKS 4,05%)*.Kredit do 300.000,00 KM.
Rok otplate do 20 godina
Nenamjenski kredit

Informativni pregled rata hipotekarnog kredita

Iznos KM5 godina10 godina15 godina20 godina
50.000914499 393327
100.0001.828998785654
200.0003.6551.996 1.570 1.308
300.0005.4832.9932.3551.962

*Efektivna kamatna stopa (EKS) za hipotekarni kredit izračunata je po promjenjivoj kamatnoj stopi na iznos 300.000 KM i rok otplate kredita 120 mjeseci, za klijente Banke. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije, troškovi police osiguranja, ZK izvatka i troškovi notara). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenta osiguranja, koje ne definiše Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM, trošak ovjere neophodne dokumentacije 10 KM, trošak zasnivanja hipoteke 550 KM, trošak procjene vrijednosti nekretnine 200 KM, polisa osiguranja nekretnine od osnovnih opasnosti 450 KM za cijeli period otplate kredita, trošak ostale dokumentacije 50 KM.

Ukupan iznos troškova koji pada na teret korisnika kredita, a koji ulaze u izračun EKS, po promjenjivoj kamatnoj stopi iznose 63.265,53 KM

Kredit se odobrava sa fiksnom ili promjenjivom kamatnom stopom do 10 godina u KM valuti. Preko 10 godina otplate, kredit se odobrava sa promjenjivom kamatnom stopom i sa valutnom klauzulom u EUR prema važećem kursu Centralne Banke na dan korištenja kredita.

Korisnik kredita

  • Rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

Instrumenti osiguranja kredita

  • Ovjerene isprave o zapljeni plate.
  • 2 mjenice.
  • Hipoteka na nekretnini.
  • Polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke.
  • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.).

Za više informacija obratite se na:

Dokumentacija

Kalkulator kredita

Kalkulator kredita izračunava mjesečnu ratu ili ukupni iznos kredita.
Potrebno je unijeti trajanje kredita i nominalnu kamatu, te željeni iznos kredita ili željenu mjesečnu ratu.

Trajanje kredita u godinama

Nominalna kamata %

Iznos kredita u KM

Mjesečna rata u KM

NAPOMENA: Kalkulator kredita služi isključivo u svrhu informisanja. Tačne vrijednosti ćete dobiti od naših službenika.