alt=”Hipotekarni kredit” title=”Hipotekarni kredit”/>

Hipotekarni kredit

iznos kredita do 300.000,00 KM.

Zašto ćete ga voljeti

iznos kredita do 300.000,00 KM

Rok otplate kredita do 20 godina.

Nenamjenski kredit

Nenamjensko korištenje sredstava kredita.

Hipotekarni kredit

Decoration image

Hipotekarni krediti donose vam sljedeće mogućnosti i pogodnosti:

NKS od 3,29% (EKS 3,55%)*.Kredit do 300.000,00 KM.
Rok otplate do 20 godina
Nenamjenski kredit

Informativni pregled rata hipotekarnog kredita

Iznos KM5 godina10 godina15 godina20 godina
50.000905490 370303
100.0001.810979739605
150.0002.7151.4691.109908
200.0003.6201.958 1.479 1.211
300.0005.4292.9372.2181.816

* Efektivna kamatna stopa (EKS) za hipotekarni kredit izračunata je na maksimalan iznos i rok 120 mjeseci za klijente Banke, uzimajući u obzir sve troškove koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije i police osiguranja, procjene vrijednosti nekretnine i troškovi notara).

Kredit se odobrava sa fiksnom ili promjenjivom kamatnom stopom do 10 godina u KM valuti.

Preko 10 godina otplate, kredit se odobrava sa promjenjivom kamatnom stopom i sa valutnom klauzulom u EUR prema važećem kursu Centralne Banke na dan korištenja kredita.

Korisnik kredita

  • Rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

Instrumenti osiguranja kredita

  • Ovjerene isprave o zapljeni plate.
  • 2 mjenice.
  • Hipoteka na nekretnini.
  • Polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke.
  • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.).

Za više informacija obratite se na:

Dokumentacija

Kalkulator kredita

Kalkulator kredita izračunava mjesečnu ratu ili ukupni iznos kredita.
Potrebno je unijeti trajanje kredita i nominalnu kamatu, te željeni iznos kredita ili željenu mjesečnu ratu.

Trajanje kredita u godinama

Nominalna kamata %

Iznos kredita u KM

Mjesečna rata u KM

NAPOMENA: Kalkulator kredita služi isključivo u svrhu informisanja. Tačne vrijednosti ćete dobiti od naših službenika.