Decoration image

Izračun referentne kamatne stope za štednju

​Poštovani klijenti,

Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina u ugovorima i pratećoj dokumentaciji za oročene depozite, štednju i račune po viđenju je definisala visinu kamatne stope promjenjivom.

Promjenjivi dio kamatne stope predstavlja prosjek kamatnih stopa na depozite stanovništva po viđenju za:

Depozite u KM i depozite sa valutnom klauzulom.Depozite u EUR.Depozite u stranoj valuti.

uzet na dan 31.03. u godini.

Redni brojVrste depozita stanovništvaVisina kamatne stope
1.Depoziti u KM i depoziti sa valutnom klauzulom0,044
2.Depoziti u EUR0,045
3.Depoziti u stranoj valuti0,020
Prosjek svih depozita (1 + 2 + 3)/30,04

Prosjek kamatnih stopa na depozite stanovništva, na dan 31.03.2024. godine, iznosi 0,04%.

Prosjek kamatnih stopa na depozite stanovništva, uzet na dan 31.03.2024. godine, bit će korišten kao promjenjivi dio kamatne stope za sve ugovore koji se ugovaraju u periodu od 13.05.2024. godine do 12.05.2025. godine.

Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina.