Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Otvaranje računa

1. Otvaranje računa pravnog lica, računa dijela pravnog lica i deviznog računa

Za otvaranje redovnog transakcionog računa, računa dijela pravnog lica i deviznog računa potrebno je dostaviti:

 • zahtjev za otvaranje računa može se preuzeti u bilo kojoj filijali/poslovnici Banke;
 • rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
 • statut ili pravila vlasnika računa koji se ne upisuju u sudski registar (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
 • akt nadležnog organa o osnivanju, ako pravno lice nije osnovano neposredno na osnovu propisa (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
 • obavještenje nadležnog Zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnostima (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
 • uvjerenje o poreznoj registraciji kod Porezne uprave FBiH odnosno Poreske uprave RS i Uprave prihoda Brčko Distrikta zavisno gdje klijent otvara račun (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
 • uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost kod Uprave za indirektno oporezivanje (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa) ili izjava pravnog lica da nije obveznik;
 • uvjerenje nadležne organizacione jedinice Porezne uprave FBiH odnosno Poreske uprave RS i Uprave prihoda Brčko Distrikta da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda, osim za novoosnovana pravna lica , (ne starije od 15 dana, ako na uvjerenju nije drugačije navedeno);
 • uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje da nema neizmirenih obaveza po osnovu poreza na dodatnu vrijednost, osim za novoosnovana pravna lica i privrednike koji nisu obveznici poreza na dodatnu vrijednost, (ne starije od 15 dana, ako na uvjerenju nije drugačije navedeno);
 • kartoni deponovanih potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa računa i kopije njihovih ličnih/osobnih karti/iskaznica (pasoša/putovnica) ovjerenih od strane nadležnog organa može se preuzeti u bilo kojoj Filijali/Poslovnici Banke
 • kopije ličnih/osobnih karti/iskaznica (pasoša/putovnica) zakonitih zastupnika firme, ovjerenih od strane nadležnog organa;
 • kopija lične/osobne karte/iskaznice (pasoša/putovnica) druge osobe koja je samo prezentirala potrebnu dokumentaciju, ovjerena od strane nadležnog organa;
 • finansijski izvještaj o prethodnom poslovanju (za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima ili institucijama), osim za novoosnovana pravna lica;
 • izjava ovlaštenog lica o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima:
 • Karton deponovanih potpisa u bilo kojoj filijali/poslovnici Banke.

Za otvaranje računa izdvojenih sredstava, čija je namjena utvrđena zakonom ili drugim propisom u skladu sa zakonom, pored odgovarajuće dokumentacije navedene u prethodnim tačkama, potrebna je i naznaka propisa na osnovu kojeg se podnosi zahtjev za otvaranje ovog računa. Za otvaranje računa dijela pravnog lica, pored odgovarajuće dokumentacije potrebno je priložiti i sudsku registraciju dijela pravnog lica za čije potrebe se račun otvara.
Uz postojeći redovni račun, klijenti mogu otvoriti i posebne namjenske račune, prilažući zahtjev za otvaranje posebnog računa i namjenu njegovog korištenja.


2 Otvaranje računa samostalnog privrednika

Za otvaranje računa samostalnog privrednika (samostalni privrednik je fizička osoba koja obavlja registrovanu djelatnost na osnovu odobrenja nadležnog organa), prilaže se:

 • zahtjev za otvaranje računa (može se preuzeti ovdje ili u bilo kojoj filijali/poslovnici Banke)
 • rješenje nadležnog organa o dozvoljenom obavljanju djelatnosti (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
 • obavještenje nadležnog Zavoda za statistiku o razvrstavanju obrta prema djelatnosti (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
 • uvjerenje o poreznoj registraciji kod Porezne uprave FBiH odnosno Poreske uprave RS i Uprave prihoda Brčko Distrikta zavisno gdje klijent otvara račun (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa);
 • uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost kod Uprave za indirektno oporezivanje (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa) ili izjava pravnog lica da nije obveznik;
 • uvjerenje nadležne organizacione jedinice Porezne uprave FBiH odnosno Poreske uprave RS i Uprave prihoda Brčko Distrikta da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda, osim za novoosnovane samostalne privrednike-obrtnike (ne starije od 15 dana, ako na uvjerenju nije drugačije navedeno);
 • uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje da nema neizmirenih obaveza po osnovu poreza na dodatnu vrijednost, osim za novoosnovana pravna lica i privrednike koji nisu obveznici poreza na dodatnu vrijednost, (ne starije od 15 dana, ako na uvjerenju nije drugačije navedeno);
 • kartoni deponovanih potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa računa i kopije njihovih ličnih/osobnih karti/iskaznica (pasoša) ovjerenih od strane nadležnog organa može se preuzeti u bilo kojoj filijali/poslovnici Banke)
 • kopije ličnih/osobnih karti/iskaznica (pasoša/putovnica) zakonitih zastupnika firme, ovjerenih od strane nadležnog organa;
 • kopija lične/osobne karte/iskaznice (pasoša/putovnica) druge osobe koja je samo prezentirala potrebnu dokumentaciju, ovjerena od strane nadležnog organa;
 • izjava ovlaštenog lica o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima.

  Za više informacija molimo obratite se na e-mail adresu: pravnalica@intesasanpaolobanka.ba

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×