alt=”Garancijsko poslovanje” title=”Garancijsko poslovanje”/>

Garancijsko poslovanje

Pogodnosti

Nostro garancije

Izdavanje svih vrsta garancija sa namjenski položenim beskamatnim depozitom

Loro garancije

Prenos garancije – izdavanje garancije po osnovu primljene garancije

Inkaso poslovi

Loro dokumentarni inkaso naplata uz isplatu po prilivu na račun

Decoration image

Garancijsko poslovanje

​1.Nostro garancije

Izdavanje garancija sa namjenski položenim depozitom*

  • Izdavanje svih vrsta garancija sa namjenski položenim beskamatnim depozitom
  • Izdavanje svih vrsta garancija sa namjenski položenim kamatnim depozitom

  *Za iznos do protuvrijednosti 1.000 KM

Izdavanje garancija bez položenog depozita

  • Izdavanje plativih garancija bez položenog depozita
  • Izdavanje licitacionih garancija bez položenog depozita
  • Izdavanje avansnih garancija bez položenog depozita
  • Izdavanje carinskih garancija bez položenog depozita

Izdavanje garancija za dobro izvršenje posla bez položenog depozita**

  • Na rok preko 1 (jedne) godine
  • Na rok do 1 (jedne) godine
  • Min za iznos do protuvrijednosti 10.000 KM
  • Min za iznos do protuvrijednosti 1.000 KM

  **Odnosi se samo na garancije za dobro izvršenje posla i tenderske garancije.

Izdavanje konfirmiranih garancija

  • Sa namjenski položenim depozitom
  • Bez namjenski položenog depozita
  • Avaliranje mjenica sa ili bez položenog depozita prema tarifnim stavovima za garancije sa ili bez položenog depozita
  • Eskont mjenica prema dogovoru
  • Izmjena uslova garancije
  • Pismo namjere o izdavanju garancije

  Banka zadržava pravo naplate i većih naknada za izdavanje svih vrsta garancija, u zavisnosti od procijenjenog rizika kao i drugih uslova, što se utvrđuje posebnim ugovorom sa klijentom.

2. Loro garancije

  • Aviziranje garancije
  • Aviziranje izmjena garancije
  • Prenos garancije – izdavanje garancije po osnovu primljene garancije
  • Konfirmacija
  • Diskontovanje potraživanja obezbijeđenih garancijama prihvatljivih banaka
  • Stručna obrada i proslijed zahtjeva za naplatu po garanciji

  Banka zadržava pravo naplate i većih naknada za izdavanje svih vrsta garancija, u zavisnosti od procijenjenog rizika kao i drugih uslova, što se utvrđuje posebnim ugovorom sa klijentom.

3. Inkaso poslovi

  • Nostro dokumentarni inkaso
  • Loro dokumentarni inkaso naplata uz isplatu po prilivu na račun

Za više informacija obratite se