Oglas o javnoj prodaji nepokretne imovine

Oglas o javnoj prodaji nepokretne imovine

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH na osnovu Odluke Uprave Banke br. MB_21_23/4.2. od 26.09.2023. godine, objavljuje

Oglas o javnoj prodaji nepokretne imovine

  1. Predmet javnog oglasa

Predmet prodaje je imovina – nekretnine, vlasništvo Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH i to:

R.br.Opis nekretnineBanka ušla u posjed nekretnineUkupna cijena svih nekretnina LOT 1
1Neparcelisano zemljište površine 14.560m2 u posjedovnom listu 910 KO Soko i ZK ul.br. 669 na kč  1074 KO SP_SOKO (udio ISP Banke 1/28) u selu SokoDA119.411,90
2Etažirano potkrovlje privatne kuće  – stan u Širokom Brijegu u ul. Kneza Domagoja br. 5, površine 81m², br. ZK uloška 132, k.o. Mokro, broj zemljišta (parcele) 2199/4 – K u Širokom brijeguNE
3Poljoprivredno zemljište: – nekretnina kč 3721 naziva “Rastopa” njiva ukupne površine 2.257 m2 što predstavlja oranica/njiva 5. klase (1.130 m2) i njiva 7. klase (1.127 m2), – nekretnina kč 1817 upisanog naziva “kod česme vrt” ukupne površine 350 m2 sve u KO Vrpolje u selu RakitnoDA
4Bašća Rupica u naravi voćnjak površine 800 m2 upisana u Zk ul 486 , kč 293/142 KO SP-Lise sa udjelom 2/3 u Širokom BrijeguNE
R.br.Opis nekretnineBanka ušla u posjed nekretnineUkupna cijena svih nekretnina LOT 2
1Neparcelisano zemljište površine 14.560m2 u posjedovnom listu 910 KO Soko i ZK ul.br. 669 na kč  1074 KO SP_SOKO (udio ISP Banke 1/28) u selu SokoDA159.046,12
2Poljoprivredno zemljište: – nekretnina kč 3721 naziva “Rastopa” njiva ukupne površine 2.257 m2 što predstavlja oranica/njiva 5. klase (1.130 m2) i njiva 7. klase (1.127 m2), – nekretnina kč 1817 upisanog naziva “kod česme vrt” ukupne površine 350 m2 sve u KO Vrpolje u selu RakitnoDA
3Bašća Rupica u naravi voćnjak površine 800 m2 upisana u Zk ul 486 , kč 293/142 KO SP-Lise sa udjelom 2/3 u Širokom BrijeguNE
4Stan, dvosoban, 67 m2 u ulici Dubrovačka 67, Mostar, KPU poduložak 8646, broj parcele 8646 – politička općina MOSTAR; KPU_MOSTARDA

U navedene cijene nije uključen porez na promet nekretnina odnosno kupci će snositi isti kao i ostale troškove nastale prilikom prijenosa prava vlasništva sa Banke na kupce.

2. Pravo učešća

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica.

3. Sadržaj ponude

Pismena ponuda treba da sadrži predmet kupovine sa naznakom broja LOT-a iz oglasa, ponuđenu cijenu, puno ime i prezime ili naziv ponuđača sa adresom i kontakt telefonom. Uz ponudu potrebno je dostaviti kopiju registracije za pravna lica odnosno lične karte za fizička lica te uplatnicu iznosa kapare od 20% od ponuđene cijene na ime ozbiljnosti ponude na transakcijski račun Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH br. 1540010000001910. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave ovog oglasa.

Ponude slati u zatvorenoj koverti na adresu Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH, Obala Kulina bana br. 9A, Sarajevo sa naznakom “oglas o javnoj prodaji nekretnina – NE OTVARAJ”.

4. Način plaćanja

Nakon što se dobije obavijest o prihvaćanju ponude ponuđač je obavezan u roku od 10 dana potpisati kupoprodajni ugovor i izvršiti plaćanje ostatka kupoprodajne cijene odmah po potpisivanju kupoprodajnog ugovora. Ukoliko to ne učini smatrati će se da je isti odustao od kupovine.

5. Banka zadržava pravo da odbije bilo koju ponudu ili sve ponude bez daljih obrazloženja.

6. Sve nekretnine se prodaju u viđenom stanju i mogu se pogledati u dogovoru sa zaposlenicima Banke osim imovine gdje Banka nije u posjedu.

7. Sve troškove prijenosa vlasništva snosi kupac.

8. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon br. 033 497 852 i 033 497 832

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri