VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE INFORMACIONE (CYBER) SIGURNOSTI (M/Ž) – Sarajevo

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE INFORMACIONE (CYBER) SIGURNOSTI (M/Ž) – Sarajevo

Ukoliko ste proaktivni, motivisani, dobro organizovani, fleksibilni, volite raditi u timu i ispunjavate kriterije potrebne za rad na pojedinim radnim mjestima u okviru Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji Intesa Sanpaolo Banke Bosna i Hercegovina, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.

Ako želite postati dio našeg tima prijavite se za poziciju:

Naziv radnog mjesta: VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE INFORMACIONE (CYBER)         SIGURNOSTI

Sektor/Podružnica:  SEKTOR ZA IKT I OPERATIVNO POSLOVANJE

Direkcija/Služba:       DIREKCIJA CYBER SIGURNOSTI I BCM

Mjesto rada:             SARAJEVO

I OPIS POSLA I ODGOVORNOSTI

I Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta:

Uspostava, kontrola i održavanje informacione (cyber) sigurnosti informacionih resursa Banke, tj. njihove raspoloživosti, integriteta i povjerljivosti, na propisanom nivou, u skladu sa legislativom na snazi, Pravilima sigurnosti matične kuće, Politikom sigurnosti Banke i najboljim praksama.

Stalna kontrola, evaluacija i razvoj implementiranih mjera / kontrola, s naglaskom na informacionu (cyber) sigurnost Banke.

II Konkretni radni zadaci:

 • Djeluje u okviru Direkcije cyber sigurnosti i BCM kao centralno mjesto kontakta za sve incidente koji se odnose na informacionu (cyber) sigurnost;
 • Istražuje sigurnosne potrebe, preporučuje, planira, testira, i nadgleda unapređenja informacione (cyber) sigurnosti;
 • Učestvuje u analizi prijetnji, ranjivosti i rizika informacionog sistema;
 • Redovno nadgleda i analizira sigurnosne zapise i o njima informiše direktora direkcije;
 • Aktivno učestvuje u sistemu dodjele / ukidanja prava pristupa informacionim resursima / podsistemima Banke, u zavisnosti o tome da li se radi o novom korisniku, promjeni radnog mjesta i pripadajućih prava pristupa ili o prestanku rada;
 • Vodi sve projekte na nivou Banke koji se tiču informacione (cyber) sigurnosti;
 • Učestvuje u izradi, doradi i ažuriranju sigurnosne dokumentacije u Banci, kao dijela sistema upravljanja informacionom (cyber) sigurnosti u Banci;
 • Učestvuje u redovnoj godišnjoj pripremi i provođenju programa podizanja svijesti o sigurnosti u Banci;
 • Pruža instruktivnu pomoć svim korisnicima informacionog sistema Banke o svim pitanjima koja se tiču informacione (cyber) sigurnosti;
 • Nadgleda i analizira provođenje aktivnosti, mjera i akata Banke vezane za informacionu (cyber) sigurnost Banke;
 • Savjetuje Direktora direkcije o novim sigurnosnim rješenjima i tehnologijama;
 • Učestvuje u izradi opštih akata Banke iz protupožarne zaštite i njihovoj implementaciji unutar Banke, surađuje sa Rukovoditeljima Banke, stručnim službama države, inspekcijskim organima i stručnim ustanovama po pitanjima protiv požarne zaštite;
 • Podnosi, mjesečno, redovne izvještaje Direktoru direkcije o svom radu u proteklom periodu; 
 • Podrška Sektoru za upravljanje i kontrolu rizika u procesu prikupljanja podataka, samoprocjene i izvještavanja o operativnim rizicima povezanim sa sigurnošću i u identifikaciji najprikladnijih faktora ublažavanja;
 • Učestvuje u pripremi propisanih kvartalnih, godišnjih i ad-hok izvještaja za Agenciju za bankarstvo FBiH, koji se tiču sigurnosti informacionog sistema Banke;
 • Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog.

III Potrebne kvalifikacije i vještine:

 • VSS – elektrotehnički, mašinski ili fakultet srodne oblasti, odsjek računarstvo i informatika;
 • Napredno znanje rada u aplikacijama u MS Office i znanje u području sigurnosnih sistema posebno u bankarstvu:
 • Specijalističko poznavanje engleskog jezika;
 • Poželjno 5 godina radnog iskustva na poslovima povezanim sa informacionom sigurnošću;
 • Poznavanje nekog od najvažnijih Framework-a Cyber sigurnosti kao npr. NIST, ISO27001, COBIT, PCIDSS,
 • Posjedovanje nekog od međunarodno priznatih certifikata u oblasti Cyber sigurnosti,  kao na primjer: CISSP, CISA, CISM, CEH;
 • Posjedovanje vještina, tehnološke ekspertize i znanja radi primjene u zaštiti osjetljivih podataka od internih ili eksternih prijetnji:  Cyber kriminal, neautoriziran pristup, hakiranje, ilegalno presretanje i slično;
 • Sposobnost razumijevanja prijetnji informacionom sistemu i implementiranja adekvatnih mjera zaštite;
 • Poznavanje IT tehnologija i arhitektura sistema, komunikacionih mreža, komunikacionih protokola, baza podataka, principa enkripcije u mirovanju i transportu, pasivnih i aktivnih mrežnih uređaja, rada i funkcioniranja IPS i IDS sistema, Firewall-a, AV sistema;  
 • Poznavanje oblasti: skeniranje informacionog sistema na ranjivosti, tumačenje rezultata ovih pregleda, prijetnji, rizika, implementacije kontrola ili protivmjera. 

IV Uz istaknutu spremnost na kontinuirano usvajanje novih vještina i znanja, idealni kandidati iskazuju:

 • spremnost na rad u dinamičnom okruženju,
 • sposobnost jasnog i logičnog rasuđivanja,
 • strukturiranost, organiziranost, proaktivnost, usmjerenost na rezultat,
 • razvijene komunikacijske vještine te sklonost radu u timu.

Šta nudimo?


Profesionalno usavršavanje
Dinamično i motivirajuće okruženje
Mogućnost napretka u karijeri

Izazovne projekte

Zainteresovani kandidati svoju biografiju/CV mogu dostaviti na e-mail adresu: ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba,  najkasnije do 04.02.2024. godine.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri