novosti header

Oglasi

Oglas o javnoj prodaji nepokretne imovine

17/01/2020

I Predmet javnog oglasa Predmet prodaje je imovina – nekretnine, vlasništvo Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH i to: RB OPIS NEKRETNINA Početna  cijena za prodaju u KM 1 Zemljište – površine 14.560m2  (suvlasništvo na 1/28) upisano u ZK ul.br. 669 k.č. 1074/3 KO Soko – Gračanica 46,20 2 Motel sa pratećim objektima i zemljištem upisano […]


Sudsko rješenje za prodaju nekretnina u vlasništvu Atif i Munib Dokara

24/09/2019

BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEKANTON SARAJEVOOPĆINSKI SUD U SARAJEVUBroj: 65 0 I 092544 09 ISarajevo, 09.01.2019. godine OPĆINSKI SUD U SARAJEVU, po sudiji Amela Balić, u izvršnom  postupku tražioca izvršenja  Intesa Sanpaolo Banka, ulica Obala Kulina bana 9-A Sarajevo Sarajevo, protiv izvršenika Dokara Munib, ulica Nerkeza Smailagića 15/5 i Dokara Atif, selo Trebečaj Općina […]


JAVNI POZIV – Zahtjev za ponudu za uzimanje pod najam poslovnog prostora u Posušju

24/09/2019

Predmet javnog poziva – Intesa Sanpaolo Banka poziva pravna i fizička lica da iskažu svoj interes zaposlovnu saradnju sa Bankom za dostavljanje ponude za potrebe Sektora poslova sa stanovništvomBanke i to za uzimanje pod najam poslovnog prostora u Posušju.Za više informacija, kao i detaljnu specifikaciju, molimo da se obratite Odjelu općih poslova Banke, g-dinuEmiru Brodliji […]