alt=”Dokumentarno poslovanje” title=”Dokumentarno poslovanje”/>

Dokumentarno poslovanje

Dokumentarno poslovanje

  • Akreditivi

Akreditiv je instrument plaćanja kojim nalogodavac akreditiva, preko banke, stavlja na raspolaganje korisniku akreditiva određeni iznos, a koji korisnik može naplatiti kada ispuni određene uvjete definirane akreditivom. Plaćanja dokumentarnim akreditivom smatraju se sigurnim i prihvatljivim za sudionike u platnom prometu jer pružaju zaštitu interesa i kupcu i prodavaču, veću nego drugi instrumenti plaćanja.

Ukoliko uvozite robu/uslugu iz inostranstva Intesa Sanpaolo Banka će osigurati da plaćanje bude izvršeno ako su ispunjeni uvjeti akreditiva.

Ukoliko izvozite robu u inostranstvo Intesa Sanpaolo Banka vam može pružiti savjetodavnu pomoć vezano za preliminarnu pripremu i pregled dokumenata.

  • Garancije

Garancija je instrument osiguranja u domaćem i međunarodnom poslovanju kojim banka jamči korisniku da će, ako glavni dužnik ne ispuni svoje obveze, platiti iznos na koji garancija glasi. Korisnik je siguran da će naplatiti svoje potraživanje, a dužnik da će se naplata iz garancije izvršiti isključivo u skladu s uvjetima garancije.

Sa Intesa Sanpaolo bankom d.d. BiH možete ugovoriti izdavanje plative, činidbene garancije, carinske garancije, kao i kontragarancije.

  • Inkaso poslovi

Inkaso poslovi predstavljaju instrument plaćanja i naplata koji se vrši na bazi dokumenata (dokumentarna naplata). Primjenjuje se kod poslovnih partnera između kojih postoji izgrađen poslovni odnos, obzirom da kroz ovaj oblik naplate banka dužnika ne preuzima obavezu plaćanja već samo postupa u skladu sa inkaso instrukcijama.

 Za više informacija kontaktirajte nas putem e-mail adrese: sb@intesasanpaolobanka.ba