• No suggestions

Ko smo mi

O Intesa Sanpaolo

O Intesa Sanpaolo

Sa strateškom međunarodnom prisutnošću, Intesa Sanpaolo Grupa je jedna od vodećih bankarskih grupacija u Evropi s približno 4.650 podružnica i 20,5 miliona klijenata. Njegova globalna mreža sastoji se od međunarodnih banaka subsidijara koje posluju u 12 zemalja Srednjoistočne Evrope, području Bliskog istoka i Sjeverne Afrike. Također, održava međunarodnu korporativnu mrežu koju čine korporativna središta, predstavništva, podružnice i banke aktivne u 25 zemalja širom svijeta.

Upoznajte Intesa Sanpaolo Banku BiH

Upoznajte Intesa Sanpaolo Banku BiH

Dobro došli u Intesa Sanpaolo Banku, Banku koja brine o svemu što vam znači.

Intesa Sanpaolo Banka je komercijalna banka i nalazi se među vodećim bankama na tržištu Bosne i Hercegovine.

Pruža sve vrste bankarskih usluga u domaćoj i inostranoj valuti sa širokim portfolijom usluga namijenjenih za korporativno bankarstvo i stanovništvo. Banka posluje kroz 5 glavnih regionalnih podružnica i 44 operativne jedinice, posjeduje rasprostranjenu mrežu bankomata i POS uređaja. Prisutna je na cijelom području BiH.

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH, članica je PBZ Grupe koja je također dio Intesa Sanpaolo Grupe jedne od najvećih bankarskih grupa u Evropi.

Intesa Sanpaolo u 12 zemalja regiona centralne i istočne Evrope i mediteranskog bazena, posluje kroz svoje direktne banke podružnice putem 1.400 poslovnica, te više od 8 miliona klijenata.

Sjedište i osnovni podaci

Sjedište i osnovni podaci

Kompanija:
Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosan i Hercegovina

Skraćeni naziv:
Intesa Sanpaolo Banka

Sjedište:
Obala Kulina bana 9a, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 033/ 497-555
Fax: 033/ 497-589
Web: www.intesasanpaolobanka.ba
E-mail: info@intesasanpaolobanka.ba
Radno vrijeme Banke: 08:00 – 16:30

Ime i prezime ovlaštenog lica
Marco Trevisan

Identifikacijski broj – ID
4200720670007

Porezni broj
01071138

Šifra djelatnosti
64.19

Broj transakcijskog računa
154-00100000019-10

Obveznik PDV-a (DA-NE)
DA

Identifikacijski broj PDV obveznika
200720670007

Broj sudskog rješenja
Kantonalni sud u Sarajevu, broj 65-02-0009-11

Iznos upisanog i uplaćenog kapitala Banke
44,782 hiljada KM

Vizija, cilj i misija

Vizija, cilj i misija

Vizija

Naša vizija je posvetiti svo naše znanje i iskustvo za kreiranje proizvoda i usluga koji će odgovoriti zahtjevima naših klijenata i održavati trajno visok kvalitet u svim segmentima poslovanja, a za dobrobit naših dioničara, uposlenika i društvene zajednice.

Cilj

Naš cilj je zadržati poziciju važnog subjekta u ekonomskom razvoju zemlje kroz nove ponude i aktivnosti, investiranjem u naše osoblje, nove tehnologije, unapređivati individualni pristup klijentu, te kontinuirano uvoditi nove savremene proizvode i usluge.

Misija

Naša misija je kontinuirano korištenje raspoloživih resursa, kroz širenje i poboljšanje ponude, cijena i kvaliteta usluga za naše klijente, zadržavajući najviši nivo usluga, a u cilju unapređenja našeg cjelokupnog poslovanja.

Organi Banke

Organi Banke

Nadzorni odbor

 • Dario Massimo Grassani, predsjednik
 • Petar Sopek, zamjenik predsjednika
 • Michela Boiocchi, član
 • Jadranko Grbelja, član
 • Ivana Jović, član
 • Massimo Malagoli, nezavisni član
 • Alden Bajgorić, nezavisni član

Odbor za reviziju

 • Andrea Nani, predsjedavajući
 • Massimiliano Masturzo, član
 • Ana Jadrešić, član
 • Davor Vodanović , stalno pozvana osoba
 • James Vason, stalno pozvana osoba

Direkcija interne revizije

 • Muamera Zuko, direktor Direkcije interne revizije

Uprava

 • Marco Trevisan, predsjednik Uprave
 • Michele Castoro, Zamjenik Predsjednika Uprave, član Uprave
 • Indira Karamustafić, član Uprave – CRO
Organizaciona strukura

Organizaciona strukura

Organizaciona struktura

Po uzoru na matičnu grupaciju, izvršena je organizacija i podjela nadležnosti i poslova u okviru sektora, direkcija i odjela. Ovakav model poslovanja omogućava nam da kvalitetno odgovorimo zahtjevima klijenata, a da istovremeno maksimalno iskoristimo prednosti naše poslovne mreže i stvorimo preduslove za snažan budući rast i razvoj.

Organizaciona šema

Historija Banke

Historija Banke

 • O UPI Banci d.d. Sarajevo

UPI Banka je 1972. godine osnovana kao interna banka poslovnog sistema Udružene poljoprivrede, prehrambene industrije i prometa, s ciljem da podrži poslovanje ovih sektora, koji su u to vrijeme zapošljavali preko 35.000 radnika. Po istom principu organizovane su interne banke i u drugim sektorima, a UPI Banka je spadala u red najjačih.

Od 1990. godine nastupa nova faza u razvoju UPI Banke, kada je registrovana kao dioničko društvo i u većinskom je državnom vlasništvu (92 posto). Banka počinje sa širenjem mreže klijenata pravnih lica, sa fokusom na sektor malog i srednjeg poduzetništva.

U toku rata u BiH od 1992.-1996. godine UPI Banka je i u teškim uslovima održala svoje poslovanje.

Već 2000. godine godine Banka je putem emisije dionica u potpunosti prešla u ruke privatnog kapitala i prije nego što je stupio na snagu Zakon o privatizaciji. UPI Banka je među prvima u BiH dobila certifikat od Agencije za osiguranje depozita BiH.

Za dalje povećanje kapitala i razvoj Banke značajno je dobivanje kreditne linije od Evropske banke za obnovu i razvoja (EBRD), a od 2003. godine ova finansijska institucija postaje i jedan od većinskih dioničara UPI Banke. UPI Banka je pet godina zaredom svojim dioničarima isplaćivala dividendu, a nakon ulaska EBRD-a u vlasničku strukturu dobit se usmjerila u kapitalno jačanje.

UPI Banka je uključena u SWIFT od 1997. godine, a u mrežu WESTERN UNION od 2002. godine.

 • Akvizicija UPI Banke od strane Intese Sanpaolo

Najznačajniji poslovni događaj u 2005. godini, koji otvara novu etapu u razvoju Banke, je promjena njene vlasničke strukture i uključivanje strateškog partnera Intese Sanpaolo (Italija) kao većinskog dioničara.
Početkom 2005. godine poduzete su aktivnosti za odabir strateškog partnera Banke i upućeni pozivi potencijalnim investitorima za dostavu ponuda za kupovinu većinskog paketa dionica. Na ovu inicijativu se odazvalo šest bankarskih kuća. U drugom krugu izbora, predstavnici četiri bankarske institucije su obavili due dilligence UPI Banke, nakon čega su dostavljene ponude.

Konzorcij većinskih dioničara UPI Banke odabrao je ponudu Intese Sanpaolo kao najpovoljniju i pristupilo se pribavljanju potrebnih odobrenja od regulatora u BiH i Italiji. Poslije dobivanja neophodnih saglasnosti od Agencije za bankarstvo FBiH i Centralne banke Italije, 12. decembra 2005. godine na Sarajevskoj berzi (SASE) je obavljena kupoprodajna transakcija i Intesa Sanpaolo je postala vlasnik 35,03% dionica UPI Banke. Intesi Sanpaolo svoj vlasnički udio u blokovskim transakcijama prodali Sarajevska pivara d.d. Sarajevo, Klas d.d. Sarajevo, Bosna Re d.d. Sarajevo i Coning d.d. Varaždin (Hrvatska).

 • Pripajanje LT Gospodarske Banke

Skupštine dioničara UPI Banke d.d. Sarajevo i LT Gospodarske banke d.d. Sarajevo, održane dana 18.06.2007. godine, donijele su konačnu Odluku o pripajanju LTG banke UPI Banci s danom 31.7.2007. godine. Nova integrirana Banka je nastavila poslovati pod imenom UPI Banka.

Postupak pripajanja LTG banke UPI Banci pokrenule su članice Intesa Sanpaolo Grupe, Privredna banka Zagreb d.d. (PBZ), kao većinski vlasnik LTG banke sa 66,99% glasačkih prava i Intesa Holding International Luxembourg (IHI) kao većinski vlasnik UPI Banke sa 81,18% glasačkih prava.

Nakon pripajanja, po predloženom omjeru zamjene, u vlasničkoj strukturi nove UPI Banke, Intesa Sanpaolo Grupa je postala vlasnik ukupno 77,17% redovnih dionica UPI Banke s glasačkim pravima (od toga 58,22% IHI, a 18,95% PBZ), dok je preostalih 7,17% ostalo u vlasništvu EBRD-a i 15,66% u vlasništvu manjinskih dioničara.

U toku 2011. godine, Intesa Sanpaolo Grupa je stekla dodatne dionice, uključujući i dio u vlasništvu EBRD-a, te je postala vlasnik 94,92 % ukupnog broja dionica Intesa Sanpaolo Banke d.d. Bosna i Hercegovina.

Unutar Intesa Sanpaolo Grupe, kojoj i ova Banka pripada, u toku 2015. godine provelo se restrukturiranje promjenom kontrole nad supsidijarnim društvom sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, Intesa Sanpaolo Bankom d.d. Bosna i Hercegovina. Restrukturiranje se provelo na način da je umjesto cjelovitog kontrolnog paketa dionica emitenta Intesa Sanpaolo Banke BIH koji je bio u vlasništvu Intesa Sanpaolo Holding International S.A. Luxembourg, kupoprodajom, taj paket stekla Privredna banka Zagreb d.d.

Tako je sredinom 2015. godine Privredna banka Zagreb d.d. nakon sticanja 94.94% od ukupno emitovanih dionica s pravom glasa, postala novi vlasnik Intesa Sanpaolo Banke d.d. Bosna i Hercegovina.

Cilj donošenja ovakve odluke je postizanje optimalnih sinergijskih učinaka koji se mogu postići između Privredne banke Zagreb d.d. i Intesa Sanpaolo Banke d.d. BIH nakon prijenosa kontrolnog paketa dionica.

Nakon statusnih promjena pripajanja LT Gospodarske banke UPI banci, UPI Banka je nastavila poslovati do 2008. godine, nakon čega je Banca Intesa grupacija izvršila re-brendiranje, te zvanično počela poslovati kao Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina od 20.08.2008. godine, čije je danas većinski vlasnik Privredna banka Zagreb d.d. sa 99.9% dionica.

 • Promjena imena i korporativnog identiteta

U skladu sa odlukom Strateškog komiteta Intesa Sanpaolo Grupe, 14.01.2008. godine javnosti je predstavljen program re-brandinga, kojim je usklađen imidž svih banaka članica Grupe. U skladu sa usvojenim programom UPI Banka je dobila novo ime Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina. Formalno-pravna procedura za preregistraciju je okončana i od tada na tržištu posluje Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina.

Intesa Sanpaolo u 12 zemalja regiona centralne i istočne Evrope i mediteranskog bazena, posluje kroz svoje direktne banke podružnice putem 1.400 poslovnica i sa 8,4 miliona klijenata.

Intesa Sanpaolo ima stratešku međunarodnu prisutnost s oko 1.100 podružnica i 7,5 miliona klijenata, uključujući podružnice koje posluju u komercijalnom bankarstvu u 12 zemalja srednjeistočne Evrope i Bliskog Istoka i Sjeverne Afrike, te međunarodnu mrežu stručnjaka za podršku korporativnim klijentima u preko 25 zemalja, osobito na Bliskom Istoku i Sjevernoj Africi, te u onim područjima gdje su talijanske tvrtke najaktivnije, kao što su Sjedinjene Države, Brazil, Rusija, Indija i Kina.

 • Usluge

Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina opslužuje više od 150.000 klijenata, a pokriva cijeli teritorij Bosne i Hercegovine mrežom svojih poslovnica i bankomata.

 • Planovi

Dugoročno opredjeljenje Intesa Sanpaolo Banke Bosna i Hercegovina je da visokim kvalitetom svojih usluga zadrži postojeće klijente i sa njima kontinuirano radi na povećanju obima saradnje, a novim i potencijalnim klijentima pruži proizvode i usluge u skladu sa njihovim potrebama.

Za ispunjenje tog cilja bit će potrebno izvršiti dokapitalizaciju, obezbijediti dugoročne kreditne linije uz povoljne uslove, proširiti poslovnu mrežu i ponuditi atraktivne proizvode. Veći nivo tehničke opremljenosti, povećanje broja zaposlenih i njihova edukacija, sve su to ciljevi koji treba da dovedu do jačanja Banke, te ponude kvalitetnije i povoljnije usluge klijentima i na taj način omoguće zauzimanje većeg tržišnog udjela u BiH.