• No suggestions

Politika privatnosti

Politika privatnosti

Korištenjem stranica Intesa Sanpaolo Banke d.d. Bosna i Hercegovina pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije informacija, dizajna ili podloge www stranica Intesa Sanpaolo Banke d.d. Bosna i Hercegovina, pojedinačnih elemenata www stranice (www.intesasasanpaolobanka.ba), kao i dizajna logotipa Intesa Sanpaolo Banke d.d. Bosna i Hercegovina, bez izričitog pismenog odobrenja Intesa Sanpaolo Banke d.d. Bosna i Hercegovina.

Pregled web stranice Intesa Sanpaolo Banke d.d. Bosna i Hercegovina (www.intesasasanpaolobanka.ba) je anoniman, pri čemu se ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu identifikaciju. Banka automatski prikuplja informacije o pristupanju web stranici u svrhu poboljšanja ponude usluga, održavanja njihove kvalitete i dobivanja opštih statističkih podataka o korištenju stranice.

Stranice na sajtu se služe Google Analytics statistikom. Podaci o tome kako se korisnici koriste internet stranicom Banke povremeno se mogu prikupljati korištenjem i drugih alata sličnih usluzi Google Analytics-a (npr. Google Tag Manager i dr) i Google AdMob-a.

Više informacija o Google Analytics možete potražiti na linku: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs

Više informacija o Google AdMob možete potražiti na linku: https://support.google.com/admob/answer/6128543?hl=en

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH (u daljem tekstu: Banka) obrađuju lične podatke klijenata, štiteći pritom sigurnost njihovih ličnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite. Banka ovim putem daje osnovne informacije o načinu obrade Vaših ličnih podataka i želi Vas upoznati sa Vašim pravima u vezi s obradom osobnih/ličnih podataka, a sve u skladu sa regulativom primjenjivom na teritoriju Bosne i Hercegovine. Prije svega naglašavamo da obrada ličnih podataka ovisi o tome koje ste usluge Banke ugovorili i koje usluge koristite. Naglašavamo da se informacije odnose osim na klijente i na potencijalne klijente i ostale fizičke osobe čije podatke Banka prikuplja po bilo kojem pravnom osnovu.

Informacije o kontroloru
Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina, Sjedište: Obala Kulina bana 9a, 71000 Sarajevo.

Informacije o obradi
Lični podaci podrazumijevaju bilo koju informaciju koja se odnosi na fizičko lice koje je identifikovano ili može da se utvrdi identitet lica.

Nosilac podataka je fizičko lice čiji identitet može da se ustanovi ili identifikuje, neposredno ili posredno, naročito na osnovu jedinstvenog matičnog broja, te jednog ili više faktora karakterističnih za fizički, fiziološki, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog lica.

Obrada ličnih podataka je bilo koja radnja ili skup radnji koje se vrše nad podacima, bilo da je automatska ili ne, a posebno prikupljanje, unošenje, organizovanje, pohranjivanje, prerađivanje ili izmjena, uzimanje, konsultovanje, korišćenje, otkrivanje prenosom, širenje ili na drugi način omogućavanje pristupa podacima, svrstavanje ili kombinovanje, blokiranje, brisanje ili uništavanje.

Saglasnost nosioca podataka podrazumijeva svaku konkretnu i svjesnu naznaku želje nosioca podataka datu slobodnom voljom kojom nosilac podataka daje svoj pristanak da se njegovi lični podaci obrađuju;

Lične podatke Banka prikuplja direktno od nositelja podataka.

Banka je obavezna da:

a) lične podatke obrađuje na pravičan i zakonit način;
b) lične podatke koje prikuplja za posebne, izričite i zakonite svrhe ne obrađuje na bilo koji način koji nije u skladu s tom svrhom;
c) obrađuje lične podatke samo u mjeri i obimu koji je neophodan da bi se ispunila određena svrha;
d) obrađuje samo autentične i tačne lične podatke, te da ih ažurira kada je to potrebno;
e) lične podatke koji su netačni i nepotpuni, s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni ili se dalje obrađuju, izbriše ili ispravi;
f) obrađuje lične podatke samo u vremenskom periodu koji je neophodan da bi se ispunila svrha za koju su podaci prikupljeni;
g) lične podatke čuva u obliku koji dozvoljava da se nosioci podataka identifikuju ne duže no što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju;
h) obezbijedi da se lični podaci koji su prikupljeni u različite svrhe ne objedinjuju ili kombinuju.

Banka lične podatke nositelja podataka obrađuje u svrhu pružanja usluge istim, a sve na osnovu Zakona o zaštiti ličnih podataka u BiH i Zakona o bankama. Dakle, lični podaci se obrađuju u svrhu ispunjenja zakonskih obaveza na strani Banke ili ispunjenju druge svrhe određene zakonom ili legitimnog interesa Banke (što uključuje ali se ne ograničava na upravljanje rizicima na nivou bankarske Grupe, osiguranje sigurnosti ljudi i imovine Banke itd.), u svrhu sklapanja poslovnog odnosa i u svrhu realizacije poslovnog odnosa, te na osnovu saglasnosti nosioca podataka za svrhu provedbe marketinških aktivnosti u okviru kojih Vam Banka može dostavljati ponude i pogodnosti povezane s novim ili već ugovorenim proizvodima i uslugama Banke, te u svrhu izravnog marketinga radi razvoja poslovnog odnosa sa Bankom u okviru kojeg Vam Banka može dostavljati individualizirane ponude za sklapanje novih ugovora o korištenju usluga Banke.

Saglasnost za obradu ličnih podataka može da bude povučena u bilo kojem trenutku, osim ako se nosilac podataka i kontrolor izričito ne dogovore drugačije,  te se nosilac podataka ima pravo usprotiviti obradi  ličnih podataka u svrhe marketinga i istraživanja tržišta. U tom slučaju osobni/lični podaci koji se na njega odnose neće se obrađivati u tu svrhu, što ne utječe na zakonitost obrade osobnih/ličnih podataka do tog trenutka. Davanje podataka za ove svrhe je dobrovoljno.

Povlačenje suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na saglasnosti prije nego što je ona povučena. Banka može obrađivati lične podatke i u drugim slučajevima ako je neophodna zaštita zakonitih prava i interesa koje ostvaruje Banka ili treća strana, i ako ova obrada ličnih podataka nije u suprotnosti sa pravom nositelja podatka da zaštiti vlastiti privatni i lični život. Banka obrađuje lične podatke u skladu s propisima Bosne i Hercegovine i internim aktima Banke koji se odnose na zaštitu podataka. Period čuvanja ličnih podataka prvenstveno zavisi od kategorije ličnih podataka i svrhe obrade ličnih podataka. S tim u vezi, Banka Vaše lične podatke čuva za vrijeme trajanja poslovnog odnosa sa Bankom, odnosno dok postoji saglasnost nositelja podataka za obradu ličnih podataka, te u periodu u kojem je Banka dužna podatke čuvati na osnovu zakonske obaveze.

Lični podaci nositelja podataka mogu se ustupiti trećim osobama na temelju:

a) saglasnosti nositelja podataka; i/ili
b) izvršenja ugovora u kojem je nositelj podataka stranka; i/ili
c) odredbi zakona i podzakonskih akata.

Lični podaci bit će dostavljeni određenim trećim osobama za koje je Banka u obvezi dostave tih podataka, u svrhu ispunjenja zadatka koji se izvršava u javnom interesu, kao što su npr. Agencija za bankarstvo F BIH, Ministarstvo financija – Porezna uprava i drugi, i drugim osobama kojima je Banka ovlaštena ili obvezna dostaviti lične podatke na temelju Zakona o bankama i drugih relevantnih propisa koji reguliraju bankovno poslovanje.

Dodatno, Banka je dužna postupati u skladu sa obavezom čuvanja bankarske tajne, uključujući lične podatke klijenata Banke, te može prenositi i otkrivati takve podatke trećim licima odnosno primateljima samo na način i pod uslovima propisanim Zakonom o bankama i drugim propisima iz ove oblasti.

Pored navedenog, pristup Vašim ličnim podacima mogu imati i pružatelji usluga koji su u poslovnom odnosu sa Bankom (naprimjer pružatelji IT usluga, pružatelji usluga procesiranja kartičnih transakcija, itd.) u cilju osiguranja adekvatnog poslovanja Banke, odnosno pružanja bankovnih usluga, koji su također obavezni postupati u skladu sa primjenjivim propisima iz oblasti zaštite ličnih podataka. Pojedinosti povezane sa svrhom obrade ličnih podataka, primateljima, zakonskom osnovom za obradu  ličnih podataka te davanjem ličnih podataka na uporabu trećim stranama pobliže su opisane u dokumentima Banke koji su dostupni klijentima Banke prilikom ugovaranja proizvoda i usluga. Lični podaci nositelja podataka mogu se iznijeti izvan Bosne i Hercegovine samo:

– u mjeri u kojoj je to propisano zakonom ili po drugoj pravnoj osnovi koja obvezuje;i/ili
– u mjeri u kojoj je to potrebno da bi se izvršili nalozi nositelja podataka (na primjer nalozi za plaćanje); i/ili
– ako je nositelj podataka dao adekvatnu suglasnost da se lični podaci iznesu u treće zemlje.

Prenosi u treće zemlje mogu, između ostalog, uključivati prenose drugim članicama Grupe Intesa Sanpaolo i Privredna Banka Zagreb, u svrhu upravljanja rizicima na nivou Grupe, te realizacije poslovnog/ugovornog odnosa sa klijentom. Detaljnije o uvjetima prenosa, svrsi istoga klijenti su upoznati u dokumentaciji koja im se predaje prilikom ugovaranja konkretnih usluga i proizvoda Banke, kao i ostalim informacijama objavljenim ili dostupnim u poslovnicama Banke.

Pored već navedenih prava nositelja podataka, svaka osoba čije lične podatke Banka obrađuje ima u prvom redu kao najvažnije pravo na pristup svim datim ličnim podacima, pravo na ispravak i brisanje ličnih podataka (u mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom), pravo na ograničenje obrade, a sve na način kako je definirano pozitivnim propisima.