Faktoring

Pravni posao kupoprodaje

Faktoring

Faktoring je pravni posao kupoprodaje postojećeg nedospjelog ili budućeg kratkoročnog novčanog potraživanja iz osnova ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji, koja se prenosi na faktora ugovorom i koji preuzima potraživanje od prodavatelja da je naplati u svoje ime i za svoj račun.

Kratkoročno novčano potraživanje je potraživanje koje dospijeva na naplatu u roku do 180 dana od dana prodaje robe, odnosno pružene usluge, a definiše se ugovorom o prodaji robe ili pružanja usluga.

Intesa Sanpaolo Banka finansira prodavatelja potraživanja po osnovu prijenosa potraživanja.

Za više informacija obratite se na:

Za više informacija obratite se na: