Faktoring

Faktoring

Faktoring je pravni posao kupoprodaje postojećeg nedospjelog ili budućeg kratkoročnog novčanog potraživanja nalog iz osnova ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji  koja se prenosi na faktora ugovorom i koji preuzima potraživanje od prodavatelja da je naplati u svoje ime i za svoj račun.

Kratkoročno novčano potraživanje je potraživanje koje dospijeva na naplatu u roku do 180 dana od dana prodaje robe, odnosno pružene usluge, a definira se ugovorom o prodaji robe ili pružanja usluga.

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH finansira prodavatelja potraživanja po osnovu prijenosa potraživanja.

 

Za više informacija molimo obratite se na e-mail adresu: pravnalica@intesasanpaolobanka.ba