Krediti iz kreditnih linija

Go Digital in BiH

Kreditna linija za digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća „Go Digital in BiH“

U saradnji s Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropskom unijom (EU)

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH priključila se EBRD programu za jačanje poslovanja malih i srednjih preduzeća u BiH, pod nazivom „Go Digital in BiH“. S tim u vezi mala i srednja preduzeća koja djeluju na teritoriji BiH mogu podnijeti zahtjev Intesa Sanpaolo Banci za kreditna sredstva za ulaganje u novu opremu i poboljšanja koja im mogu pomoći da povećaju svoju produktivnost, smanje operativne troškove i poboljšaju svoju usklađenost sa EU standardima.

Šta je „Go Digital in BiH“?

Program ”Go Digital in BiH“ dizajniran je da omogući malim i srednjim preduzećima u BiH da svoje poslovanje usklade sa EU standardima u oblasti zaštite okoliša, sigurnosti i zdravlja na radu, te kvaliteti i sigurnosti proizvoda, povećavajući nivo automatizacije i digitalizacije u operativnim procesima. Viši nivoi digitalizacije jačaju konkurentnost malih i srednjih preduzeća, jer digitalni procesi poboljšavaju kvalitet proizvoda, sigurnost radnika, brzinu i preciznost poslovanja, dok istovremeno smanjuju stopu neuspjeha.

Ko može aplicirati?

  • Mala i srednja preduzeća sa manje od 250 zaposlenih
  • Mala i srednja preduzeća koja ostvaruju godišnji promet ne veći od 50 miliona eura
  • Mala i srednja preduzeća čija aktiva ne prelazi 43 miliona eura

Skrećemo pažnju da gore navedene granične vrijednosti uključuju i partnerska i povezana preduzeća

Šta se može ostvariti?

Jedna kompanija maksimalno može korisititi sredstva iz kreditne linije do 1 milion eura. Navedena kreditna sredstva ne moraju biti korištena za jedno rješenje. Dakle, može se kombinovati više rješenja koja u konačnici ne prelaze navedeni iznos kredita.
Povrat kredita može biti minimalno 18 mjeseci od dana potpisivanja ugovora. Maksimalan iznos vremenskog razdoblja povrata kredita utvrđuje se između Banke i ugovorne strane.
Nakon verifikacije prijave od strane Neovisnog konsultanta, korisnik kredita može ostvariti do 15% poticaja koje finansira EU.

Kako aplicirati za kredit?

  • Predajte svoj investicioni plan u vama najbližu poslovnicu Banke, te dostavite zahtjev za kredit.
  • Banka će procijeniti kreditnu sposobnost vaše kompanije, tražiti od vas da popunite aplikacioni upitniki proslijediti vaš plan ulaganja projektnim konsultantima Programa.
  • Konsultantski tim, koji se sastoji od međunarodnih i lokalnih stručnjaka, pregledat će plan i, ako je prikladan, pomoći optimizaciji plana.
  • Banka daje kredit na osnovu konačnog plana ulaganja.
  • Nakon potpune implementacije projekta, investicioni projekat će biti verifikovan od strane verifikacijskog konsultanta Programa.
  • Nakon uspješne verifikacije, EU bespovratna sredstva bit će uplaćena na račun vaše kompanije.

Za više informacija o kreditnoj liniji „Go Digital in BiH“ budite slobodni da se obratite u vama najbližu poslovnicu Intesa Sanpaolo Banke.

U partnerstvu sa:

Go Green

Namijenjen za pomoć mikro, malim i srednjim preduzećima u usvajanju zelenih tehnologija I održivih praksi, te poboljšanju konkurentnosti I usklađenosti sa tehničkim standardima EU i drugih međunarodnih priznatih standarda, posebno u oblasti zaštite životne sredine, zaštite na radu I kvaliteta I sigurnosti proizvoda.


Poticaj za ulaganja: 15% kredita/troška investicije za ulaganje u obnovljive izvore energije, agrobiznis i vrijednosne lance; te 10% za ostala ulaganja.


 

Kreditno garantni fond Razvojna Banka FBiH

Krediti za izvoznike, velika preduzeća, mikro, mala i srednja preduzeća, obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti, poljoprivredu i prehrambenu industriju uz garanciju Fonda Vlade FBiH. 


Finansiranje tekuće likvidnosti i obrta, te finansiranje stalnih sredstava, a sve u cilju pružanje podrške pokretanju novih poslovnih aktivnosti, rastu i razvoju postojećih, povećanju konkurentnosti, inovacijama i zapošljavanju.
 

Kreditna linija Svjetska Banka u saradnji sa Razvojnom Bankom FBiH

Projekat oporavka i podrške firmama (SME firme sa padom prometa, ženska inkluzivna preduzeća, mlada preduzeća  i preduzeća u manje razvijenim regionima).


Finansiranje stalnih i obrtnih sredstava. 

 

 

 

Za više informacija obratite se na: E-mail: pravnalica@intesasanpaolobanka.ba