OGLAS O JAVNOJ PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE

OGLAS O JAVNOJ PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH na osnovu Odluke Uprave Banke br. MB_13_21/5.3. od 12.05.2021. godine, objavljuje Oglas o javnoj prodaji imovine Oglas o javnoj prodaji nepokretne imovine.

I. Predmet javnog oglasa
Predmet prodaje je imovina – nekretnine, vlasništvo Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH i to:

1. Zemljište u Gračanici – površine 14.560m2 (suvlasništvo na 1/28
nije parcelisano) ZK ul.br. 669 k.č. 1074/3 KO Soko – Gračanica. 38,00 KM

2. Kuća i dvorište u Posušju – ZK ul.br. 29 k.o. Vrpolje k.č. broj 3445
„podvornica“ kuća i zgrada površine 111 m2, dvorište površine 500
m2, oranica njiva 5. klase površine 1.393 m2.
NAPOMENA: BANKA JE VLASNIK SA 1/1 ALI NIJE U POSJEDU NEKRETNINA! 16.920,00 KM

3. Kuća i dvorište u Posušju – ZK ul.br. 31 k.o.Vrpolje k.č.broj 1817
oranica 5. klase površine 350 m2, k.č.broj 3536/1 zgrada dvorište
površine 2.890, kuća i zgrada površine 214 m2, k.č.broj 3721
oranica njiva 5. klase površine 1.130 m2, oranica njiva 7 klase
površine 1.127 m2.
NAPOMENA: BANKA JE VLASNIK SA 1/1 ALI NIJE U POSJEDU
NEKRETNINA! 3.751,00 KM

4. Nekretnina u Drvaru – upisana u Posjedovni list br. 1344 k.o. Drvar
grad k.p. broj 45-86/1 kuća i zgrada 45 m2, dvorište 434 m2, k.p.
broj 45-86/2 kuća i zgrada 45 m2, dvorište 434 m2. 1.227,00 KM

U navedene cijene nije uključen porez na promet nekretnina odnosno kupci će snositi isti kao i
ostale troškove nastale prilikom prijenosa prava vlasništva sa Banke na kupce.
II. Pravo učešća
Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica.
III. Sadržaj ponude
Pismena ponuda treba da sadrži predmet kupovine sa naznakom broja iz oglasa, ponuđenu
cijenu, puno ime i prezime ili naziv ponuđača sa adresom i kontakt telefonom. Uz ponudu
potrebno je dostaviti kopiju registracije za pravna lica odnosno lične karte za fizička lica te
uplatnicu iznosa kapare od 20% od ponuđene cijene na ime ozbiljnosti ponude na transakcijski
račun Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH br. 1540010000001910. Rok za dostavu ponuda je 5 dana
od dana objave ovog oglasa.
Ponude slati u zatvorenoj koverti na adresu Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH, Obala Kulina bana
br. 9A, Sarajevo sa naznakom “Oglas o javnoj prodaji nekretnina – NE OTVARAJ”.
IV. Način plaćanja
Nakon što se dobije obavijest o prihvaćanju ponude ponuđač je obavezan u roku od 10 dana
potpisati kupoprodajni ugovor, a u roku od 10 dana od potpisivanja kupoprodajnog ugovora
platiti ostatak kupoprodajne cijene. Ukoliko to ne učini smatrati će se da je isti odustao od
kupovine.
V. Banka zadržava pravo da odbije bilo koju ponudu ili sve ponude bez daljih obrazloženja.
VI. Sve nekretnine se prodaju u viđenom stanju i mogu se pogledati u dogovoru sa radnicima Banke
osim imovine gdje Banka nije u posjedu.
VII. Sve troškove prijenosa vlasništva snosi kupac.
VIII. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon br. 033 497 664