• No suggestions

Referentna kamatna stopa

Izračun referentne kamatne stope za oročeni depozit, štednju i račune po viđenju

​Poštovani klijenti,

Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina u ugovorima i pratećoj dokumentaciji za oročene depozite, štednju i račune po viđenju je definisala visinu kamatne stope promjenjivom.

Promjenjivi dio kamatne stope predstavlja prosjek kamatnih stopa na depozite stanovništva po viđenju za:

  • Depozite u KM i depozite sa valutnom klauzulom

  • Depozite u EUR

  • Depozite u stranoj valuti

uzet na dan 31.03. u godini.

Izračun

Redni broj

Vrste depozita stanovništva

Visina kamatne stope

1.

Depoziti u KM i depoziti sa valutnom klauzulom

0,044

2.

Depoziti u EUR

0,045

3.

Depoziti u stranoj valuti

0,020

Prosjek svih depozita (1 + 2 + 3)/3

0,04

Prosjek kamatnih stopa na depozite stanovništva, na dan 31.03.2024. godine, iznosi 0,04%.

Prosjek kamatnih stopa na depozite stanovništva, uzet na dan 31.03.2024. godine, bit će korišten kao promjenjivi dio kamatne stope za sve ugovore koji se ugovaraju u periodu od 13.05.2024. godine do 12.05.2025. godine.

Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina.