• No suggestions

Pregled kamatnih stopa za kredite

Pregled kamatnih stopa za kredite stanovništvu

 

Krediti za stanovništvo

Naziv proizvoda

Rok otplate
(max do)

Nominalna kamatna stopa
(već od)

Efektivna kamatna stopa EKS
(već od)

Vrsta kamatne stope

Nenamjenski kredit

60 mjeseci

4,49%

6,85%

Fiksna

Stambeni kredit

120 mjeseci

3,39%

3,80%

Fiksna

Kredit za kupovinu poslovnog prostora

240 mjeseci

3,99%

4,28%

Promjenjiva

Stambeni PLUS

120 mjeseci

3,39%

3,59%

Fiksna

Auto kredit

84 mjeseca

4,19%

6,33%

Promjenjiva

Krediti za penzionere

120 mjeseci

5,99%

8,19%

Fiksna

Hipotekarni kredit

120 mjeseci

3,69%

4,05%

Promjenjiva

Lombardni kredit

120 mjeseci

2,00%

2,46%

Fiksna

 

* Efektivne kamatne stope (EKS) za kredite sa hipotekom izračunate su na maksimalan iznos i navedeni rok otplate kredita za klijente Banke, uzimajući u obzir sve troškove koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije i police osiguranja, procjene vrijednosti nekretnine i troškovi notara).

* Efektivne kamatne stope (EKS) za kredite bez hipoteke izračunate su na maksimalan iznos 50.000 KM i navedeni rok otplate kredita za klijente Banke, uzimajući u obzir sve troškove koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi police osiguranja, troškovi mjenica i ovjere potrebne dokumentacije).

Krediti se odobravaju sa fiksnom ili promjenjivom kamatnom stopom do 10 godina u KM valuti ili kombinovana kamatna stopa do 30 godina.

Preko 10 godina otplate, krediti se odobravaju sa promjenjivom kamatnom stopom i sa valutnom klauzulom u EUR prema važećem kursu Centralne Banke na dan korištenja kredita.

 

* Efektivne kamatne stope (EKS) za stambene kredite izračunate su na iznos od 200.000 KM i navedeni rok otplate kredita za klijente Banke, uzimajući u obzir sve troškove koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije i police osiguranja, procjene vrijednosti nekretnine i troškovi notara).

Zatezna kamata

Na dospjela, a neplaćena potraživanja Banke po kreditima stanovništvu, Banka za period od dospijeća potraživanja do podmirenja istih obračunava i naplaćuje zateznu kamatu (kamatu po dospijeću). Visina zatezne kamatne stope određena je Zakonom o visini zatezne kamate i ista je podložna promjeni u skladu sa promjenama Zakona o visini zatezne kamate ili drugih propisa koji reguliraju visinu stope zatezne kamate.

Zatezna kamata na plasmane stanovništvu obračunava se u visini zakonske zatezne kamatne stope, osim za plasmane kod kojih je nominalna kamatna stopa veća od zakonske zatezne kamatne stope. Za plasmane stanovništvu, kod kojih je nominalna kamatna stopa veća od zakonske zatezne kamatne stope, obračun zatezne kamatne stope vrši se u visini nominalne kamatne stope.

Zatezna kamata se izračunava na osnovu stvarnog broja dana u godini (365/366 godišnje) primjenom konformne metode i dekurzivnog načina obračuna.