• No suggestions

Lombardni kredit

alt
Mogućnosti koje pruža Lombardni kredit
  • Maksimalni rok otplate je 120 mjeseci za nenamjenske lombardne kredite ugovorene uz otplatu rata.
  • Maksimalni rok otplate je 60 mjeseci za nenamjenske lombardne kredite ugovorene uz jednokratnu otplatu.
Korisnici kredita

Korisnici kredita

Rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini sa ili bez stalnih mjesečnih primanja.

Namjena i iznos kredita

Namjena i iznos kredita

  • Nenamjenski kredit
  • Iznos odobrenog nenamjenskog lombardnog kredita uz instrument osiguranja-kolateral, namjenski depozit, utvrđuje se do visine 99% namjenskog depozita ukoliko je depozit u valuti KM ili EUR, odnosno do visine 85% od iznosa namjenskog depozita ukoliko je depozit u stranoj valuti različitoj od EUR.
Rok otplate kredita

Rok otplate kredita

  • Maksimalni rok otplate je 120 mjeseci za nenamjenske lombardne kredite ugovorene uz otplatu rata.
  • Maksimalni rok otplate je 60 mjeseci za nenamjenske lombardne kredite ugovorene uz jednokratnu otplatu.
Za više informacija obratite se na:

Za više informacija obratite se na: