alt=”Uslovi produženja ugovora o depozitu/štednji sa automatskom obnovom” title=”Uslovi produženja ugovora o depozitu/štednji sa automatskom obnovom”/>

Uslovi produženja ugovora o depozitu/štednji sa automatskom obnovom

Ugovorena automatska obnova za vaš depozit/štednju.

Prednosti

Automatska obnova za vaš depozit/štednju

Istekom roka oročenja vaš depozit/štednja se ponovo oročava pod sljedećim uslovima.

Automatski obnava sa istom vrstom kamatne stope

Depozit/štednja se automatski obnavlja sa istom vrstom kamatne stope koja je ugovorena, fiksna ili promjenjiva.

Decoration image

U slučaju da je za vaš depozit/štednju ugovorena automatska obnova, istekom roka oročenja isti se ponovo oročava pod sljedećim uslovima

Na isti rok oročenjaPo novoj kamatnoj stopi važećoj na dan produženja ugovora. Oročenu štednju sa fiksnom kamatnom stopom možete pogledati na ovom linku, a sa promjenjivom kamatnom stopom možete pogledati na ovom linku. Iste su dostupne i u svim poslovnicama Banke
Depozit/štednja se automatski obnavlja sa istom vrstom kamatne stope koja je ugovorena, fiksna ili promjenjiva.Promjenjiva kamatna stopa se sastoji od referentne kamatne stope važeće na dan produženja Ugovora (promjenjivi dio kamatne stope) i korektivnog faktora (nepromjenjivi dio kamatne stope). Izračun referentne kamatne stope za oročene depozite/štednju je dostupan na sljedećem linkuVlasnik depozita/štednje ima pravo, ukoliko ne želi da se isti produžava, bez naknade i uz kamatu ugovorenu za istekli oročeni period raskinuti Ugovor o nenamjenski oročenom depozitu u domicilnoj valuti najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema obavijesti.

Za više informacija obratite se na: