OGLAS O JAVNOJ PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE

OGLAS O JAVNOJ PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH na osnovu Odluke Uprave Banke br. MB_18_20/4.2 od 02.12.2020.godine, objavljuje Oglas o javnoj prodaji nepokretne imovine.

I. Predmet javnog oglasa
Predmet prodaje je imovina – nekretnine, vlasništvo i suvlasništvo Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH i to:

  1. Zemljište – površine 14.560m2 (suvlasništvo na 1/28) ZK ul.br. 669 k.č. 1074/3 KO Soko – GRAČANICA. 41,58 KM
  2. Kuća i dvorište – zk izvadak broj 29 k.o. Vrpolje za k.č.broj 3445 „podvornica“ kuća i zgrada tlocrtne površine 111 m2, dvorište 500 m2 i oranica njiva 5 klase površine 1393 m2 u POSUŠJU. NAPOMENA: BANKA NIJE U POSJEDU NEKRETNINA! 18.799,83 KM
  3. Zemljište – zk izvadak broj 31 k.o. Vrpolje na k.č. broj 1817 oranica 5 klase površine 350 m2, k.č. broj 3721 oranica njiva 5 klase površine 1130 m2, oranica njiva 7 klase površine 1127 m2 u POSUŠJU. NAPOMENA: BANKA NIJE U POSJEDU NEKRETNINA 4.167,45 KM
  4. Nekretnina upisana u Posjedovni list broj 1344 k.o. Drvar grad k.p. broj 45-86/1 kuća i zgrada 45 m2, dvorište 434 m2, k.p. broj 45-86/2 kuća i zgrada 45 m2, dvorište 434 m2 u DRVARU. 1.362,69 KM
  5. Kuća sa dvorištem u Kiseljaku Zk izvadak broj 599 k.o. SP Podastinje za k.č.broj 877/74 kuća i dvorište površine 485 m2, neplodno površine 485 m2 u KISELJAKU. NAPOMENA: BANKA NIJE U POSJEDU NEKRETNINA! 40.682,25 KM
  6. Stambeno poslovni objekat list nepokretnosti ul. br. 758 k.p. broj 1061/1 rijeka njiva 4 klase površine 162 m2, k.p. broj 1061/3 broj zgrade 1 Rijeka, stambeno poslovni objekat površine 106 m2, k.p. broj 1061/3 rijeka, dvorište stambeno poslovnog objekta površine 130 m2 KO Čelinac Donji u ČELINCU. NAPOMENA: BANKA NIJE U POSJEDU NEKRETNINA! 44.720,55 KM

U navedene cijene nije uključen porez na promet nekretnina odnosno kupci će snositi isti kao i
ostale troškove nastale prilikom prijenosa prava vlasništva sa Banke na kupce.
II. Pravo učešća
Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica.
III. Sadržaj ponude
Pismena ponuda treba da sadrži predmet kupovine sa naznakom broja iz oglasa, ponuđenu cijenu,
puno ime i prezime ili naziv ponuđača sa adresom i kontakt telefonom. Uz ponudu potrebno je
dostaviti kopiju registracije za pravna lica odnosno lične karte za fizička lica te uplatnicu iznosa
kapare od 20% od ponuđene cijene na ime ozbiljnosti ponude na transakcijski račun Intesa
Sanpaolo Banke d.d. BiH br. 1540010000001910.
Rok za dostavu ponuda je 5 dana od dana objave ovog oglasa (pečat pošte). Posebna pogodnost:
Ukoliko netko ponudi da otkupi sve nekretnine iz ovog oglasa Banka će odobriti stimulaciju te
umanjiti sve početne cijene za 20%.
IV. Način plaćanja
Nakon što se dobije obavijest o prihvaćanju ponude ponuđač je obavezan u roku od 10 dana
potpisati kupoprodajni ugovor, a u roku od 10 dana od potpisivanja kupoprodajnog ugovora platiti
ostatak kupoprodajne cijene. Ukoliko to ne učini smatrati će se da je isti odustao od kupovine.
V. Banka zadržava pravo da odbije bilo koju ponudu ili sve ponude bez daljih obrazloženja.
VI. Sve nekretnine se prodaju u viđenom stanju i mogu se pogledati u dogovoru sa radnicima Banke
osim imovine gdje Banka nije u posjedu.
VII. Sve troškove prijenosa vlasništva snosi kupac.
VIII. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon br. 033 497 664.