Suradnik/Stručni suradnik u prodaji ARM (M/Ž) – Sektor poslova sa pravnim licima i SME – Sarajevo

Suradnik/Stručni suradnik u prodaji ARM (M/Ž) – Sektor poslova sa pravnim licima i SME – Sarajevo

Ukoliko ste proaktivni, motivisani, dobro organizovani, fleksibilni, volite raditi u timu i ispunjavate kriterije potrebne za rad na pojedinim radnim mjestima u okviru Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji Intesa Sanpaolo Banke Bosna i Hercegovina, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.

Ako želite postati dio našeg tima prijavite se za poziciju:

Tip radnog mjesta: Suradnik/Stručni suradnik u prodaji ARM (M/Ž)

Organizacioni dio: Sektor poslova sa pravnim licima i SME

Mjesto rada: Sarajevo

OPIS POSLA I ODGOVORNOSTI

 1. Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta: 

Analiza boniteta srednje velikih preduzeća i ocjena prihvatljivosti za Banku preuzimanja kreditnog rizika prema pojedinom klijentu.

2. Konkretni radni zadaci:

 • Analiza kreditnog rizika i praćenje izloženosti riziku prema složenijim srednje velikim preduzećima;
 • Saradnja s menadžerom za odnose s klijentima u cilju pružanja usluga klijentima
 • Analiza zahtjeva klijenata za kreditne proizvode/limite u vezi rizika prisutnog u poslovanju klijenta/grani djelatnosti, poslovna predviđanja, posebni financijski zahtjevi i odlučivanje o provedivosti zahtjeva
 • Vrši ocjenu boniteta i kreditne sposobnosti tražilaca kredita, garancija, jemstva, avala ili drugih oblika angažovanja sredstava Banke,
 • Izrada kreditnih prijedloga dokumentirajući obavljenu analizu i predmetni prijedlog za donošenje odluke (izrada kreditnih prijedloga uključuje: prijedloge novih proizvoda/limita, prijedloge izmjene uvjeta postojećih proizvoda, prijedloge poduzimanje mjera prinudne naplate i svih drugih mjera u cilju zaštite interesa Banke).
 • Prati poslovanje korisnika kredita, vodi evidencije i baze podataka i vrši monitoring,
 • Izrada informacija o poslovanju klijenta (u sklopu redovne godišnje revizije i na zahtjev drugih organizacijskih dijelova Banke)
 • Izvještava o zaključenim kreditnim poslovima i aranžmanima u okviru poslova koje izvršava, organe Banke i nadležne institucije,  
 • Odgovara za izvještavanje organa Banke iz okvira svoje nadležnosti i davanje podataka i informacija za potrebe izvještavanja nadležnih organa i institucija od strane Banke,
 • Doprinosi svojim radom povećanju ugleda Banke i odgovorno zastupa interese Banke u svako vrijeme i na svakom mjestu,
 • Obavlja i druge poslove koje utvrde direktor direkcije, u cilju izvršavanja planiranih aktivnosti i predstavljanja Banke
 • ostali poslovi po nalogu Direktora podružnice/filijale

3. Radno mjesto zahtjeva rad na terenu: DA

4. Radno mjesto zahtjeva rad u smjenama: NE

POTREBNE KVALIFIKACIJE

1. Potrebno obrazovanje:

a)   Potrebni stupanj stručne spreme:  SSS, VŠS, VSS

b)   Naziv škole/fakulteta i potreban smjer:  ekonomski

2. Potrebni stručni ispiti/dozvole: nije potreban ispit

3. Potrebna znanja:

 – rad na PC-u MS Office: DA

 – ostala potrebna informatička znanja: NE

4. Potrebno znanje engleskog jezika: DA Specijalističko

5. Potrebno radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva.

6. Na poslovima:  kreditne analize

Zainteresovani kandiati svoj CV trebaju dostaviti na e-mail adresu ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba najkasnije do 24.03.2023.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri