Saradnik (M/Ž) – Odjel podrške poslovima sa pravnim i fizičkim licima – Sarajevo

Saradnik (M/Ž) – Odjel podrške poslovima sa pravnim i fizičkim licima – Sarajevo

Ukoliko ste proaktivni, odgovorni, dobro organizovani i orijentisani rezultatima, ako volite raditi u timu i motiviše Vas rad u izazovnom i dinamičnom okruženju, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.

Ako želite postati dio našeg tima i ispunjavate kvalifikacije, prijavite se za poziciju:

Naziv radnog mjesta: Saradnik

Odjel/Poslovnica: Odjel podrške poslovima sa pravnim i fizičkim licima

Mjesto rada: Sarajevo

OPIS POSLA I ODGOVORNOSTI

 1. Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta: 

Podrška Sektoru poslovanja sa pravnim licima i SME za dokumentarno poslovanje.

 • Konkretni radni zadaci:
 • Preliminarno pregleda ugovore i ostalu dokumentaciju potrebnu za izdavanje ino garancija i akreditiva, te predlaže izmjene ugovorenih uslova ukoliko je potrebno,
 • Priprema ino-garancije i akreditive,
 • Vrši kontrolu prezentiranih dokumenata za naplatu po izdatim akreditivima,
 • Prati plaćanja po aktiviranim garancijama,
 • Vrši kontrolu dokumenata po primljenim (loro) garancijama i akreditivima,
 • Knjiženje po plasmanima pravnih lica u vanbilansu vezanim za međunarodne

            instrumente obezbjeđenja,

 • Pokreće obradu automatskog knjiženja rezervacija po garancijama, ino-garancijama i akreditivima,
 • Vrši knjiženje garancija izdanih u zemlji i ino garancija (vanbilansna evidencija,

            obračuni naknada, gašenja)

 • Obrađuje proteste po ino garancijama,
 • Vrši knjiženja po akreditivima (vanbilansna evidencija, prati obračune naknade, knjiži ramburse po akreditivima i gašenje neiskorištenog akreditiva ili dijela akreditiva),
 • Vrši aviziranje loro garancija i loro akreditiva, evidenciju istih i obračun naknade,
 • Knjiži diskont potraživanja po loro akreditivima i loro garancijama u skladu sa internim aktima Banke,
 • Vrši svu potrebnu korespondenciju sa inostranim i domaćim bankama vezano za dokumentarno poslovanje,
 • Radi u SWIFT-u (prijem i slanje naloga i ostalih poruka),
 • Izrađuje potrebne statističke izvještaje, propisane relevantnom procedurom,
 • Odgovara za arhiviranje dokumentacije,
 • Ostali zadaci po nalogu nadređenog.

3. POTREBNE KVALIFIKACIJE:

 1. Potrebno obrazovanje:

     a)   Potrebni stepen stručne  spreme: VSS / VŠS / SSS

     b)   Naziv škole/fakulteta i potreban smjer:  Ekonomski fakultet /srednja ekonomska    

            škola/gimnazija

 •  Potrebna znanja:

      a.)  Rad na PC-u / MS Office

      b.)  Potrebno znanje engleskog jezika

      c.) Potrebno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 3 godine.

Zainteresovani kandidati svoju biografiju/CV mogu dostaviti na e-mail adresu ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba najkasnije do 26.09.2023. godine.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri