alt=”Pregled kamatnih stopa za kredite” title=”Pregled kamatnih stopa za kredite”/>

Pregled kamatnih stopa za kredite

Pregled kamatnih stopa za kredite stanovništvu

Decoration image

Krediti za stanovništvo

Naziv proizvodaRok otplate
(max do)
Nominalna kamatna stopa
(već od)
EKS
(već od)
Vrsta kamatne stope
Nenamjenski kredit60 mjeseci4,29%6,63%Fiksna
Stambeni kredit120 mjeseci3,39%3,80%Fiksna
Kredit za kupovinu poslovnog prostora240 mjeseci3,99%4,28%Promjenjiva
Stambeni PLUS120 mjeseci3,39%3,59%Fiksna
Auto kredit84 mjeseca4,19%6,33%Promjenjiva
Krediti za penzionere120 mjeseci5,99%8,19%Fiksna
Hipotekarni kredit120 mjeseci3,69%4,05%Promjenjiva
Lombardni kredit120 mjeseci2,00%2,46%Fiksna

* Efektivne kamatne stope (EKS) za kredite sa hipotekom izračunate su na maksimalan iznos i navedeni rok otplate kredita za klijente Banke, uzimajući u obzir sve troškove koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije i police osiguranja, procjene vrijednosti nekretnine i troškovi notara).

* Efektivne kamatne stope (EKS) za kredite bez hipoteke izračunate su na maksimalan iznos 50.000 KM i navedeni rok otplate kredita za klijente Banke, uzimajući u obzir sve troškove koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi police osiguranja, troškovi mjenica i ovjere potrebne dokumentacije).

Krediti se odobravaju sa fiksnom ili promjenjivom kamatnom stopom do 10 godina u KM valuti.

Preko 10 godina otplate, krediti se odobravaju sa promjenjivom kamatnom stopom i sa valutnom klauzulom u EUR prema važećem kursu Centralne Banke na dan korištenja kredita.

 

* Efektivne kamatne stope (EKS) za stambene kredite izračunate su na iznos od 200.000 KM i navedeni rok otplate kredita za klijente Banke, uzimajući u obzir sve troškove koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije i police osiguranja, procjene vrijednosti nekretnine i troškovi notara).

Zatezna kamata

Na dospjela, a neplaćena potraživanja Banke po kreditima stanovništvu, Banka za period od dospijeća potraživanja do podmirenja istih obračunava i naplaćuje zateznu kamatu (kamatu po dospijeću). Visina zatezne kamatne stope određena je Zakonom o visini zatezne kamate i ista je podložna promjeni u skladu sa promjenama Zakona o visini zatezne kamate ili drugih propisa koji reguliraju visinu stope zatezne kamate.

Zatezna kamata na plasmane stanovništvu obračunava se u visini zakonske zatezne kamatne stope, osim za plasmane kod kojih je nominalna kamatna stopa veća od zakonske zatezne kamatne stope. Za plasmane stanovništvu, kod kojih je nominalna kamatna stopa veća od zakonske zatezne kamatne stope, obračun zatezne kamatne stope vrši se u visini nominalne kamatne stope.

Zatezna kamata se izračunava na osnovu stvarnog broja dana u godini (365/366 godišnje) primjenom konformne metode i dekurzivnog načina obračuna.