Decoration image

Izračun kamatne stope za kredite

Poštovani klijenti,

Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina u ugovorima i pratećoj dokumentaciji za kredite, kreditne kartice i prekoračenje po računu definisala je visinu kamatne stope promjenjivom.

Promjenjivi dio kamatne stope predstavlja prosjek kamatnih stopa na depozite stanovništva sa dogovorenim dospijećem za:

Depozite u KM i depozite sa valutnom klauzulom.Depozite u EUR.
Depozite u stranoj valuti.

uzet na dan 31.03. u godini.

Redni brojVrste depozita stanovništvaVisina kamatne stope
1.Depoziti u KM i depoziti sa valutnom klauzulom „sa dogovorenim dospijećem“
1.a.Do 1 godine0,160
1.b.Preko 1 do 2 godine0,375
1.c.Preko 2 godine0,729
2.Depoziti u EUR „sa dogovorenim dospijećem“
2.a.Do 1 godine0,196
2.b.Preko 1 do 2 godine0,796
2.c.Preko 2 godine1,370
3.Depoziti u stranoj valuti „sa dogovorenim dospijećem“0,203
Prosjek svih depozita (1.a. + 1.b. + 1.c. + 2.a. + 2.b. +2.c. + 3) / 70,55

Prosjek kamatnih stopa na depozite stanovništva, na dan 31.03.2022. godine, iznosi 0,55%.

Prosjek kamatnih stopa na depozite stanovništva, uzet na dan 31.03.2022. godine, bit će korišten kao promjenjivi dio kamatne stope za sve ugovore koji se ugovaraju u periodu od 13.05.2022. godine do 12.05.2023. godine.

Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina