• No suggestions

Program Superior plus

Program Superior plus

Superior Plus je jedinstveno životno osiguranje jer pokriva čitav niz osiguranih rizika kako za osiguranika, tako i za djecu osiguranika. Osim što se po isteku osiguranja vrši povrat premije, osigurani su rizici smrti i 23 bolesti. Pri tome, lista od 23 teške bolesti uvažava vrlo širok spektar zdravstvenih rizika i uključuje šest vrsta transplantacija kao najsavremenijih tehnika medicinske skrbi.

Superior plus je produkt gdje se za jednu premiju mogu dobiti tri osigurane sume:

  • U slučaju jedne od osigurane 23 bolesti
  • U slučaju druge teške bolesti iz ostalih grupa bolesti
  • U slučaju smrti usljed bolesti i/ili nezgode

Dodatno se ostvaruje 1/3 osigurane sume za djecu osiguranika u slučaju nastanka jedne od teških oboljenja.

Nastup teške bolesti

Nastup teške bolesti

  • Kod osiguranika Isplaćuje se ugovorena osigurana suma.
  • Kod djece isplaćuje se 1/3 osigurane sume, a maksimalno 10.000 Eur-a, bez umanjivanja osigurane sume glavnog osiguranika.
Smrt osiguranika za vrijeme trajanja osiguranja

Smrt osiguranika za vrijeme trajanja osiguranja

  • Za slučaj smrti usljed bolesti isplaćuje se ugovorena osigurana suma.
  • Za slučaj smrti usljed nezgode isplaćuje se ugovorena osigurana suma, a ukoliko se ugovori isplaćuje se dupla osiguranja suma.
Povrat uplaćene premije

Povrat uplaćene premije

  • Vrši se povrat do 90% uplaćene premije koja odgovara ugovorenoj osiguranoj sumi navedenoj na polici uvećanoj za dodatnu osiguranu sumu iz osnova udjela u dobiti.

Osigurati se mogu:

Sve osobe od navršenih 16 do navršenih 55 godina života, sa trajanjem osiguranja od minimalno 5 do maksimalno 30 godina.