• No suggestions

A'vista štednja

Štedite bez napora

Benefiti A'vista štednje

Štedite kako želite

Štednja prema vašim željama.

Različite valute

Mogućnost odabira valute.

Odličan uslov

Fiksna kamatna stopa.

Štedni ulozi i računi po viđenju u domicilnoj valuti – KM

Kamatne stope na štedne uloge i račune po viđenju ugovaraju se kao fiksne i iznose:

Vrste računa i uloga

Nominalna kamatna

stopa (NKS)

Efektivna kamatna

stopa (EKS)*

Štedni ulozi (štedne knjižice)

0.01 %

0.01 %

Tekući računi građana

0.01 %

0.01 %

Žiro računi građana

0.01 %

0.01 %

*EKS – Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.

Devizni štedni ulozi i računi po viđenju

Za devizne štedne uloge kao i devizne račune po viđenju, bez obzira na visinu uloga Banka nudi fiksne kamatne stope na sljedeći način:

Valuta

Nominalna kamatna stopa

(NKS)

Efektivna kamatna stopa

(EKS)*

EUR

0.01 %

0.01 %

CHF

0.01 %

0.01 %

USD

0.01 %

0.01 %

AUD

0.01 %

0.01 %

CAD

0.01 %

0.01 %

Ostale valute

0.01 %

0.01 %

*EKS – Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.

Za više informacija obratite se na

Za više informacija obratite se na